Warszawska Karta Miejska

Wstecz

Wyrabianie duplikatu Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

Krok po kroku

 1. Jeżeli Warszawska Karta Miejska (WKM) uległa zniszczeniu, zagubieniu, została skradziona lub brak jest możliwości odczytania biletu na kasownikach ZTM, a znajdował się na niej ważny bilet, w pierwszej kolejności zgłoś się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania karty.
 2. Następnie, musisz wyrobić nową WKM, na którą zostanie dokonane przekodowanie niewykorzystanej części biletu. W przypadku, gdy w systemie brak jest informacji o dokonanym zakupie biletu (około 3 dni od dokonanego zakupu biletu) musisz pisemnie zwrócić się do ZTM w celu skorzystania z przysługującego prawa. 
 3. Wyrabianie duplikatu Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka jest obecnie niemożliwe, gdyż uprawnienia te wydawane są w postaci e-hologramu, który jest nierozerwalnie związany z WKM. W celu wgrania e-hologramu należy postępować jak przy jej wyrabianiu (opis znajduje się w karcie Wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)).

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek:
  • zielony (I) - dla osoby indywidualnej (Io - w przypadku obcokrajowców),
  • niebieski (R) - dla rodziny (Ro - w przypadku rodzin obcokrajowców),
  • pomarańczowy (3) - dla rodzin z trójką dzieci (3o - w przypadku rodzin obcokrajowców posiadających troje dzieci),
  • żółty (D) - dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własnych osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.
 2. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wyłącznie gdy wyrabiana jest Warszawaka Karta Miejska.
 3. Jeden z poniższych dokumentów w przypadku wyrabiania nowego e-hologramu Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka:
  • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
  • urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (ta na której znajdują się dane wraz z adresem) - jeśli podatek za rok poprzedni został rozliczony przez Internet. Na pierwszej stronie PIT powinien znajdować się numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Jeśli Pani/Pan składa dokumenty w Wydziale Obsługi Mieszkańców:

 • wniosek rodzinny (R) lub dla rodzin z trójką dzieci (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze sWKM oraz nie są zameldowane w m.st. Warszawie należy również okazać do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

Jeśli Pani/Pan składa dokumenty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM:

 • wniosek rodzinny (R) lub (3) powinien być podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie znajdujące się na wniosku. W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze WKM należy okazać również do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).
 • Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

 1. 14 zł - koszt wiąże się jedynie z wyrobieniem duplikatu spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, jeśli poprzednia karta została uszkodzona z winy pasażera, zagubiona lub skradziona.
 2. Wgranie e-hologramu na WKM jest bezpłatne.
 3. Pasażerowie, którym zmieniły się dane osobowe umieszczone na karcie nie zapłacą również za jej duplikat (wymagane jest okazanie poprzedniej WKM). Duplikat będzie bezpłatny także w przypadku, gdy karta uległa uszkodzeniu nie z winy pasażera.

Miejsce złożenia i odbioru

W celu wyrobienia lub odebrania Warszawskiej Karty Miejskiej zapraszamy do jednego z POP ZTM lub WOM (można w nim jedynie odebrać wcześniej zamówioną kartę). Dodatkowo, przewidziano możliwość złożenia wniosku o wydanie WKM za pomocą strony internetowej.

Pasażer, które wybrał odbiór Warszawskiej Karty Miejskiej w POP, który jest zamknięty może odebrać kartę w dowolnym POP.

Pasażer musi przy odbiorze okazać dokument stwierdzający tożsamość –  jest to podstawą do wydania WKM.

 1. Punkt Obsługi Pasażerów ZTM.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. przez stronę internetową.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Jeżeli duplikat karty wymaga dokonania opłaty dodatkowej (w przypadku utraty karty, uszkodzenia z winy pasażera itp.), należy ją wnieść w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM i wraz z potwierdzeniem opłaty należy udać się do wyznaczonego Wydziału Obsługi Mieszkańców po odbiór karty.
 2. Można też wnieść opłatę przelewem na bieżący numer rachunku: 46 1030 1508 0000 0005 5005 5007, podając imię i nazwisko dla kogo wyrabiana jest karta, a w treści wpisując też, że jest to duplikat Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.
 3. Jeżeli na poprzedniej karcie znajduje się ważny bilet, należy w pierwszej kolejności zgłosić zablokowanie karty w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, a następnie wyrobić nową kartę i zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM z wyrobioną kartą i drukiem zablokowania, w celu wgrania utraconego biletu.
 4. Przypominamy, że bilety roczne dla dzieci z rodzin z trójką dzieci w cenie 99,00 zł/szt. zakupić można tylko w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. 

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr LXVI/1806/2013  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 2. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób.
 3. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka.
 4. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 5. Uchwała nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 6. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 7. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Nie znalazłeś informacji?