Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Zamiana lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami.

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika  złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Do wniosku dołącz pisemne zgody na zamianę wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących w lokalach. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

I.  Zamiana  pomiędzy stronami lokalu mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy:

 1. Wnioski osób ubiegających się o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
 2. Zaświadczenia z urzędów dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawców i członków ich gospodarstw domowych wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 3. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowani są wnioskodawcy i członkowie ich gospodarstw domowych informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora):
  1. o braku lub o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela;
  2. poświadczenie o uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej zaległości w opłatach czynszowych i opłatach  niezależnych od właściciela. 
 5. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku,  o którym mowa w pkt. 1.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 3.
 7. W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonków analogicznie jak wnioskodawców w pkt 2 i 3.
 8. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 9. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

 

II. Zamiana pomiędzy stronami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na lokal spoza tego zasobu:

 1. Wnioski osób ubiegających się o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.
 2. Zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawców i członków ich gospodarstw domowych wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 3. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowani są wnioskodawcy i członkowie ich gospodarstw domowych informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych,  w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora):
  1. o braku lub o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych i opłatach niezależnych od właściciela;
  2. poświadczenie o uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej zaległości w opłatach czynszowych i opłatach  niezależnych od właściciela. 
 5. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 3.
 7. W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonków analogicznie jak wnioskodawców w pkt 2 i 3.
 8. W przypadku lokalu będącego odrębną własnością: kopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu) oraz aktualny wypis z księgi wieczystej .
 9. W przypadku, gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu u innego właściciela niż m.st. Warszawa  powinien przedstawić zaświadczenie od tego właściciela potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz zgodę właściciela lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy  na zamianę lokali pomiędzy stronami.
 10. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 11. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Strony zainteresowane zamianą powinny posiadać tytuł prawny do zajmowanych lokali oraz udokumentowaną zgodę właścicieli na zamianę.
 2. Na zamianę muszą wyrazić zgodę na piśmie wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe z każdym z wnioskodawców.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Zgodnie z § 10 uchwały zgody na zamianę odmawia się, jeżeli:
  1. do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony (np. lokal socjalny);
  2. wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym, która nie była zobowiązana do uiszczania czynszu regulowanego;
  3. tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, chyba, że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych.
 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianę uwzględniane są wyłącznie wnioski złożone przez osoby zamieszkujące w lokalu za zgodą właściciela - § 8 ust. 3 uchwały.
 6. Nie dokonuje się zamian lokali spoza zasobu mieszkaniowego miasta, w przypadku, gdy przyszły najemca zalegał z opłatami za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu - § 9 ust. 2 uchwały.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?