null Zaświadczenie o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych

Urząd Pracy (otwarcie w nowym oknie) – komunikat

 

Aby otrzymać zaświadczenie o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych, pracodawca powinien zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. Ofertę taką zgłasza się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Jeśli będzie to Warszawa, to miejscem zgłoszenia oferty jest Urząd Pracy m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B (placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła) bądź przy ul. Ciołka 10A (placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy oraz osoby niepełnosprawne z wszystkich dzielnic).

Na podstawie tego zgłoszenia zostanie wykonany test rynku pracy.

Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, sporządzana w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy, lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informacja ta uwzględnia pierwszeństwo dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 1-11. 

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Pracy (otwarcie w nowym oknie).

Nie każde zatrudnienie cudzoziemca wymaga informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Więcej informacji znajduje się w sekcji "Uwagi" na dole strony.

Miejsce złożenia i odbioru

Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Jeśli będzie to Warszawa, to miejscem zgłoszenia jest Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B (placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła) bądź przy ul. Ciołka 10A (placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy oraz osoby niepełnosprawne z wszystkich dzielnic).

W przypadku, gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Termin odpowiedzi

Informacja starosty jest wydawana na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

 • maksymalnie 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

 • maksymalnie 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Opłaty

Brak.

Uwagi

Nie każde zatrudnienie cudzoziemca wymaga informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, gdy dotyczą one:

 • cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,

 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres minimum 3 miesięcy pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi - pod warunkiem, że przedstawi zarejestrowane oświadczenie i umowę oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy,

 • cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • lekarza i lekarza dentysty odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

 • zawodu, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub sytuacji, gdy rodzaj powierzanej mu pracy znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy w stosunku, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty - określonego przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy,

 • wystąpienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku,

 • sytuacji, w której cudzoziemiec w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,

 • sytuacji, w której cudzoziemiec przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?