Najem, dzierżawa, użyczenie

null Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy gruntów

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie (otwiera nowe okno).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości. We wniosku należy określić cel dzierżawy gruntu i okres udostępnienia, adres nieruchomości oraz powierzchnię gruntu.
 2. Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu.
 3. Odbitka z zasadniczej mapy miasta z obszaru objętego wnioskiem (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
 4. Uchwała o wyborze Zarządu i uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 5.  NIP, REGON/PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
 6.  W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego - kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (osobiście) – w przypadku dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres do 3 lat oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność m.st. Warszawy na okres dłuższy niż 3 lata.

Korespondencyjnie: Urząd m.st. Warszawy, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (właściwy dla dzielnicy względem położenia nieruchomości) - w przypadku dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy na okres do 3 lat.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, wynikających ze specyfiki czasowego zajęcia (np. opinii policji, straży pożarnej itp.).
 2. W przypadku handlu obwoźnego zobacz: „Handel i usługi” – Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego: karta informacyjna RG-07-01 (otwiera nowe okno).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?