Transport drogowy taksówką

null Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij zawiadomienie (formularze dostępne są również w urzędzie). W zawiadomieniu umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe - telefon kontraktowy - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. 
 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje Ci zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji.
 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji (i wypisów z licencji – w przypadku licencji wydanej po 1 stycznia 2020 r.) następuje jej zwrot.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. W przypadku licencji udzielonej do 31 grudnia 2019 r.: druk licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 3. W przypadku licencji udzielonej po 1 stycznia 2020 r.: wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).
 4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym lub można odebrać osobiście w Kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44).
 3. Licencje udzielone na obszar m.st. Warszawy według zasad obowiązujących do 2020 r. (licencje, których numery rozpoczynają się od cyfry 0 lub 1) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do końca 2022 r. Stąd przedsiębiorca, posiadający taką licencję, może zawiesić wykonywanie transportu drogowego nie dłużej niż do końca 2022 r. W tym czasie może też wystąpić z wnioskiem o dostosowanie posiadanych uprawnień do obowiązujących przepisów.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?