Zezwolenia na alkohol

Wstecz

Zezwolenia na alkohol - najczęściej zadawane pytania

Czy w zawiązku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 należy dochować terminów na wniesienie opłaty II i III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Czy w zawiązku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 i zakazem prowadzenia działalności gastronomicznej na miejscu (dopuszczalna sprzedaż posiłków na wynos), za okres obowiązywania zakazu należny wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw (zwolnień) od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. Terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Czy na piwo bezalkoholowe również potrzebna jest koncesja/ zezwolenie ?

Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Oznacza to, że sprzedaż napojów zawierających poniżej 0,5% alkoholu nie wymaga zezwolenia.

W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić płynność sprzedaży alkoholu w sytuacji, gdy kończy mu się koncesja? Czy w trakcie trwania ważności wydanej koncesji może wystąpić o kolejną? Z jakim wyprzedzeniem? Czy procedura wygląda tak samo (dokumenty, oględziny punktu sprzedaży)? Pytanie dotyczy wszystkich rodzajów koncesji (sklep, gastronomia itp.).

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem i wydanie kolejnego zezwolenia w tym samym punkcie jeszcze przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Wydanie nowej decyzji następuje średnio w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest postępowanie wyjaśniające, termin rozpatrzenia wniosku może być dłuższy.

Aby zapewnić ciągłość sprzedaży napojów alkoholowych w placówce, przedsiębiorca powinien wystąpić o kolejne zezwolenie, co najmniej 30 dni przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Procedura zawsze jest taka sama. Zarówno przy pierwszym zezwoleniu jak i kolejnym, do wniosku należy dołączyć (sklepy i gastronomia):

- tytuł prawny do lokalu

- decyzję sanitarną zatwierdzającą zakład do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

- zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Powyższe wynika z tego, że zezwolenie jest udzielane na określony czas i po terminie wskazanym w treści decyzji wygasa. Aby mogło być wydane kolejne zezwolenie obowiązujące w tym samym punkcie, nawet dla tego samego przedsiębiorcy, procedura administracyjna rozpoczyna się od nowa.

Czy przy zmianie tylko nazwy firmy (sklep) trzeba ponownie występować o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż i ponownie dokonywać opłat, czy wystarczy zgłosić tylko zmianę nazwy firmy ?

Sama zmiana nazwy punktu sprzedaży wymaga jedynie pisma informującego o tej zmianie. Wystąpienie o ponowne zezwolenie niezbędne jest wówczas, gdy zmiana pociąga za sobą wygaśnięcie zezwolenia, np. w przypadku, gdy łączy się ona ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży lub zmianą składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

W jakiej odległości można otworzyć sklep monopolowy od żłobka, przedszkola, szkoły?

W Uchwale LXX/1924/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określone są placówki i odległość w § 1. 

Rada m.st. Warszawy nie wskazała w swojej uchwale żłobków i przedszkoli jako "obiekty chronione", to znaczy, że na terenie Warszawy  nie obowiązuje kryterium odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych od tych placówek. Natomiast szkoła, zgodnie z zapisem uchwały, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od sklepu, w którym sprzedawane są napoje alkoholowe.

Zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie Rada gminy/miasta jest właściwa do ustalania, w drodze uchwały, zasad  usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie danej gminy/miasta.

Czy do pubu, restauracji, baru można przyjść ze swoim alkoholem jeśli właściciel lokalu nie ma pozwolenia na sprzedaż?

Zgodnie z art. 14 ust. 2a  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Każdy lokal gastronomiczny, jako miejsce powszechnie dostępne, jest miejscem publicznym. Zatem spożywanie napojów alkoholowych jest możliwe jeżeli prowadzący punkt sprzedaży posiada zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Nie jest prawnie uregulowane natomiast, spożywanie napojów alkoholowych za zgodą właściciela lokalu jeżeli nie posiada on zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tej lokalizacji.

Czy na posterunkach Straży Miejskiej można sprawdzić stan trzeźwości czy tylko na komisariacie Policji?

Komisariaty Policji są wyposażone w urządzenia do kontroli stanu trzeźwości.

W grudniu 2018 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych uległa zmianie, zmieniły się między innymi uprawnienia i w toku wykonywania czynności, doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, strażnik może, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w zdaniu pierwszym, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244).

Jeżeli firma A ma koncesje na sprzedaż alkoholu i jest właścicielem firmy B, to czy firma B chcąc sprzedawać alkohol musi mieć swoją koncesję?

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.). Zezwolenia te mają charakter przedmiotowo-podmiotowy, tj. wydawane są dla konkretnego przedsiębiorcy i dla konkretnego punktu sprzedaży. Jednocześnie warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.


Nie znalazłeś informacji?