null Zezwolenia na alkohol - najczęściej zadawane pytania

Czy na piwo bezalkoholowe również potrzebne jest zezwolenie?

Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Oznacza to, że sprzedaż napojów zawierających poniżej 0,5% alkoholu nie wymaga zezwolenia.

Czy restauratorzy będą musieli opłacić całe zezwolenie na alkohol pomimo zamknięcia lokali?

Restauratorzy nie zapłacili drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2021 r. zgodnie z uchwałą nr XLIV/1369/2021 (otwarcie w nowym oknie) Rady m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2021 r.

Restauratorzy nie zapłacą 1/3 opłaty za zezwolenie na alkohol

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na miejscu zostali zwolnieni z części opłaty. Restauratorzy, którzy uiścili kwotę za cały rok, otrzymali zwrot 1/3 tej sumy.

Przepisy nie dotyczą handlujących alkoholem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Podobne rozwiązania są wprowadzane w innych polskich miastach. Zezwaliła na to wprowadzona 26 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. 

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał od 14 marca 2020 r. do 18 maja2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, opłatę za korzystanie z zezwoleń wnoszą do 31 stycznia w oparciu o wyliczenie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach.

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosi:

  • 525 zł – napoje zwierające do 4,5% alkoholu oraz piwo,

  • 525 zł – napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  • 2100 zł – napoje zawierające powyżej 18% alkoholu 

lub jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

  • 37 500 zł dla napojów zwierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata stanowi 1,4% wartości z oświadczenia,

  • 37 500 zł dla napojów zwierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – opłata stanowi 1,4% wartości z oświadczenia,

  • 77 000 zł dla napojów zwierających powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% wartości z oświadczenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty podstawowej za korzystanie z zezwoleń.

W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić płynność sprzedaży alkoholu w sytuacji, gdy kończy mu się zezwolenie? Czy w trakcie trwania ważności wydanego zezwolenia może wystąpić o kolejne? Z jakim wyprzedzeniem? Czy procedura wygląda tak samo (dokumenty, oględziny punktu sprzedaży)? Pytanie dotyczy wszystkich rodzajów zezwoleń (sklep, gastronomia itp.).

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia w tym samym punkcie jeszcze przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Wydanie nowej decyzji następuje średnio w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest postępowanie wyjaśniające, termin rozpatrzenia wniosku może być dłuższy.

Aby zapewnić ciągłość sprzedaży napojów alkoholowych w placówce, przedsiębiorca powinien wystąpić o kolejne zezwolenie, co najmniej 30 dni przed upływem ważności posiadanego zezwolenia.

Zarówno przy pierwszym zezwoleniu jak i kolejnym, do wniosku należy dołączyć (sklepy i gastronomia):

  • tytuł prawny do lokalu

  • decyzję sanitarną zatwierdzającą zakład do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

  • zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Zezwolenie jest udzielane na określony czas i po terminie wskazanym w treści decyzji wygasa. Aby mogło być wydane kolejne zezwolenie obowiązujące w tym samym punkcie, nawet dla tego samego przedsiębiorcy, procedura administracyjna rozpoczyna się od nowa.

Czy przy zmianie tylko nazwy firmy (sklep) trzeba ponownie występować o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i ponownie dokonywać opłat, czy wystarczy zgłosić tylko zmianę nazwy firmy ?

Sama zmiana nazwy punktu sprzedaży wymaga jedynie pisma informującego o tej zmianie. Wystąpienie o ponowne zezwolenie niezbędne jest wówczas, gdy zmiana pociąga za sobą wygaśnięcie zezwolenia, np. w przypadku, gdy łączy się ona ze zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży lub zmianą składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

W jakiej odległości można otworzyć sklep monopolowy od żłobka, przedszkola, szkoły?

W Uchwale LXX/1924/2018 (otwarcie w nowym oknie) Rady m.st. Warszawy z dnia z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określone są placówki i odległość w § 1. 

Rada m.st. Warszawy nie wskazała w swojej uchwale żłobków i przedszkoli jako "obiekty chronione", to znaczy, że na terenie Warszawy  nie obowiązuje kryterium odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych od tych placówek. Natomiast szkoła, zgodnie z zapisem uchwały, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od sklepu, w którym sprzedawane są napoje alkoholowe.

Zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie Rada gminy/miasta jest właściwa do ustalania, w drodze uchwały, zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie danej gminy/miasta.

Czy do pubu, restauracji, baru można przyjść ze swoim alkoholem jeśli właściciel lokalu nie ma zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Zgodnie z art. 14 ust. 2a  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.

Każdy lokal gastronomiczny, jako miejsce powszechnie dostępne, jest miejscem publicznym. Zatem spożywanie napojów alkoholowych jest możliwe jeżeli prowadzący punkt sprzedaży posiada zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Nie jest prawnie uregulowane natomiast, spożywanie napojów alkoholowych za zgodą właściciela lokalu jeżeli nie posiada on zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tej lokalizacji.

Czy na posterunkach Straży Miejskiej można sprawdzić stan trzeźwości czy tylko na komisariacie Policji?

Komisariaty Policji są wyposażone w urządzenia do kontroli stanu trzeźwości.

W grudniu 2018 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych uległa zmianie, zmieniły się między innymi uprawnienia i w toku wykonywania czynności, doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, strażnik może, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w zdaniu pierwszym, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

Jeżeli firma A ma zezwolenie na sprzedaż alkoholu i jest właścicielem firmy B, to czy firma B chcąc sprzedawać alkohol musi mieć swoje zezwolenie?

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). Zezwolenia te mają charakter przedmiotowo-podmiotowy, tj. wydawane są dla konkretnego przedsiębiorcy i dla konkretnego punktu sprzedaży. Jednocześnie warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Czy jest próg wiekowy od którego można uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy - art. 18 ust. 2 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Również z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) Kodeks cywilny wynika, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje jednak zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c. (osoba pełnoletnia). Korzystanie z przedstawiciela ustawowego nie jest w tym przypadku dopuszczalne.

Wobec powyższego przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i ubiega się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi być osobą pełnoletnią. Również należy podkreślić, że w przypadku osób prawnych członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych – art. 18  § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?