Specific category icon

Cmentarnictwo

Wstecz

Zezwolenia na pochowania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w alejach zasłużonych i w kwaterach m.st. Warszawy na pozostałych cmentarzach komunalnych

Krok po kroku

1.Przygotuj wniosek (wzór wniosku) o  wyrażenie zgody na pochowanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach lub w alejach zasłużonych i kwaterach m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Północnym i na Cmentarzu Komunalnym Południowym, pamiętając, że kryteria rozpatrywania wniosków są następujące:
a.zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej;
b.zasługi dla Warszawy;
c.nadane odznaczenia państwowe;
d.udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
e.pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych;
f.nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe,  dokumentujące zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
2.Przygotuj dokumenty potwierdzające wystąpienie powyższych okoliczności.
3.Złóż podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, prześlij faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.Otrzymasz pisemną odpowiedź o podjętej decyzji.

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek zawierający informacje o osobie zmarłej w tym :
-zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej,
-zasługi dla Warszawy,
-nadane odznaczenia państwowe,
-udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
-pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych,
-nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe, itp.
2.Dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności wymienione we wniosku (oryginały lub poświadczone kopie).
3.Do wglądu odpis skrócony aktu zgonu.
4.W przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Zezwolenie jest wolne od opłaty skarbowej.


Opłaty za miejsca pod grób pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście.
 
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
W tytule płatności należy wpisać: „Oplata skarbowa od pełnomocnictwa - dotyczy zmarłego…………………………………”.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 28, Wydział Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości, I piętro, pokój 109.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

1.Niezwłocznie - w możliwie najkrótszym terminie.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wnioskodawcami mogą być:
a.organizacje lub instytucje działające w porozumieniu z rodziną zmarłego,
b.osoby prywatne działające osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem organizacji lub instytucji.

Podstawa prawna

1.Zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy.
2.Uchwała Nr LXXXV/2186/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca do pochowania zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego i Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz sprawowania opieki nad grobami zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Stołecznego Warszawy, a także innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.

Wymagane załączniki

1. Wniosek o wyrażenie zgody na pochowanie.


Nie znalazłeś informacji?