Wstecz

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Dokonując zgłoszenia przedstaw:

a) potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego;

albo

b) dokument potwierdzający wszczęcie przez organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego;

albo

c) decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

 1. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Dokument, o który, mowa w pkt 2 lit. a, lit. b lub lit. c w sekcji „Krok po kroku” (do wglądu).
 3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać osobiście w organie dowolnej gminy.
 2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy który wydał dowodów osobisty.
 3. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
 4. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.                   
 5. Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Nie znalazłeś informacji?