Specific category icon

Zameldowanie/wymeldowanie

Wstecz

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem i zmieniasz miejsce zamieszkania w Polsce? Wymelduj się. Sprawdź, jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 1. PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

WYMELDUJ SIĘ  (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP)

 

 1. W URZĘDZIE
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ”.
 2. Pamiętaj o dokumencie tożsamości (opisany w "Wymaganych dokumentach" w pkt. 2).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia wymeldowania.
 4. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 2. Paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
1.Wypełnij formularz  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy osoba działa przez pełnomocnika)  
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego - w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dowolnej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Czynność wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego jest wykonywana niezwłocznie w chwili zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Z 2018r. poz.1382)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044 tj.)
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Nie znalazłeś informacji?