Wstecz

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Krok po kroku

 1. Wypełnij zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie.
 2. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Odbierz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełnione zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika:
  1. w siedzibie organu gminy – pełnomocnik musi legitymować się  pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności,
  2. w formie dokumentu elektronicznego – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności (sporządzone w formie dokumentu elektronicznego lub w razie niemożności dostarczenia odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa).
 3. W przypadku działania przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora:
  1. w siedzibie organu gminy – należy okazać dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą,
  2. w formie dokumentu elektronicznego – dodatkowo należy dołączyć sporządzony w formie dokumentu elektronicznego dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą, której zgłoszenie jest wnoszone lub w razie niemożności dostarczenia – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Zasady zgłaszania:

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje:
  1. posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
 2. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym może dokonać:
  1. posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych:
   • w formie papierowej, w siedzibie organu dowolnej gminy,
   • w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), do organu gminy, który wydał dowód osobisty,
   • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
  2. rodzic, opiekun prawny, lub kurator:
   • w formie papierowej, w siedzibie organu dowolnej gminy,
   • w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
  3. pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym:
   • w formie papierowej, w siedzibie organu dowolnej gminy,
   • w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), do organu gminy który wydał dowód osobisty.

Zasady odbioru zaświadczenia:

Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia otrzymuje się:

 1. Z urzędu – w przypadku dokonania zgłoszenia w formie papierowej.
 2. Na żądanie – w przypadku dokonania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.
 3. Automatycznie na skrytkę ePUAP – w przypadku dokonania zgłoszenia przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej.

Opłaty

Brak

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak – czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Osobie, dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia.
 2. W przypadku kiedy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik lub rodzic/opiekun/kurator w wydawanym zaświadczeniu wpisuje się dane wnioskodawcy.
 3. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest w formie dokumentu elektronicznego musi być skierowane do organu gminy, który wydał dowód.
 4. Kwalifikowany podpis elektroniczny nie podlega zawieszeniu.
 5. Certyfikaty: certyfikat potwierdzenia obecności, certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia i certyfikat podpisu osobistego zawiesza i cofa minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 6. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
 7. Zawieszenie certyfikatów, o których mowa powyżej, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
 8. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w tym okresie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r., poz. 816).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Nie znalazłeś informacji?