Wstecz

Zimowe oczyszczanie m.st. Warszawy - odśnieżanie

Drogi

Drogi, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej odśnieża Zarząd Oczyszczania Miasta.

Ulice o kategorii gminnej odśnieżają Urzędy Dzielnic.

Ulice wewnętrzne, osiedlowe  odśnieżają administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości.

Most Grota-Roweckiego, most Południowy im. Anny Jagiellonki, trasę S8, kładki i inne obiekty inżynieryjne wzdłuż trasy S2, S8, S17 odśnieża Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tereny w dzielnicy Warszawa Śródmieście, w tym obszar Starego Miasta odśnieża Zarząd Terenów Publicznych.

Wykaz ulic na terenie dzielnicy Śródmieście, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

Chodniki

 • Tereny dla pieszych, nieprzylegające bezpośrednio do nieruchomości: chodniki, schody, kładki, chodniki wokół parków ZOM, reprezentacyjne place - w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odśnieża Zarząd Oczyszczania Miasta.

 • Chodniki wzdłuż ulic o kategorii gminnej odśnieżają Urzędy Dzielnic.

 • Chodniki przylegające do posesji, a także inne tereny będące ich własnością bądź w ich zarządzie  odśnieżają administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy nieruchomości.

 • Tereny w dzielnicy Warszawa Śródmieście, w tym obszar Starego Miasta odśnieża Zarząd Terenów Publicznych.

 • Alejki w wielu parkach oczyszczane są na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (w trosce o roślinność ZZW nie używa soli, używa piasku lub mieszanki mineralnej).

Wykaz ulic na terenie dzielnicy Śródmieście, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

Bulwary Wiślane

Po każdych opadach śniegu, w trosce o bezpieczeństwo spacerujących odśnieżane są Bulwary Wiślane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Odśnieżana jest promenada, wjazdy, schody, zejścia na bulwary oraz odcinki łączące promenadę z okolicznymi chodnikami.

Ścieżki rowerowe

Na początku 2022 roku miasto przystąpi do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na odśnieżanie dróg rowerowych.

Zamówienie publiczne obejmie odśnieżanie wybranych, głównych korytarzy dróg dla rowerów, a rozpoczęcie prac planowane jest w IV kwartale 2022 r.  Prace zimowego utrzymania dróg dla rowerów będą realizowane w ramach umów podpisanych z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W obecnym sezonie zimowym odśnieżanie dróg dla rowerów zlokalizowanych poza jezdnią wzdłuż dróg o kategorii dróg krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych nie jest realizowane z powodu braku możliwości wyasygnowania środków finansowych na ten cel z budżetu miasta.

 

Od 1 kwietnia 2022 roku zimowe i letnie oczyszczanie dróg dla rowerów zlokalizowanych poza jezdnią w pasach drogowych dróg krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych będzie realizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy. 

Miejsca parkingowe SPPN

 • Miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odśnieża Zarząd Oczyszczania Miasta.

 • Miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w pasach dróg o kategorii gminnej odśnieżają Urzędy Dzielnic.

Przystanki komunikacji miejskiej

Przystanki komunikacji miejskiej  od sezonu 2017/2018 odśnieża Zarząd Oczyszczania Miasta (dawniej robił to ZTM).

ZOM przejął przystanki ZTM w zakresie utrzymania sanitarno-porządkowego tj. sprzątanie i odśnieżanie przystanków, opróżnianie koszy, mycie wiat przystankowych wraz  z usuwaniem z nich graffiti oraz reklam i ulotek.

Budowa nowych wiat oraz ich techniczne utrzymanie pozostaje w gestii ZTM.

Przystanki, na których stawiane są nowe wiaty przez spółkę AMS są obsługiwane przez ZOM jedynie w zakresie sprzątania, odśnieżania, opróżniania koszy z wyłączeniem utrzymania, które pozostają w gestii spółki AMS.

Okolice stacji metra

Odśnieżanie chodników prowadzących do metra, zlokalizowanych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zleca Zarząd Oczyszczania Miasta.
 
Odcinek chodnika poza pasem jednej z ww. dróg, prowadzący np. z głębi osiedla w kierunku stacji metra, powinien być odśnieżany przez podmiot, na którego terenie znajduje się chodnik (tj. przez urząd dzielnicy, administratora nieruchomości, spółdzielnię mieszkaniową, właściciela lub zarządcę nieruchomości).

Perony kolejowe

Za odśnieżanie peronów stacji kolejowych odpowiedzialne są PKP Polskie Linie Kolejowe.

Znaki drogowe

Znaki drogowe odśnieża Zarząd Dróg Miejskich.

Sople i zalegający śnieg na dachach

Usuwanie sopli i zalegającego śniegu należy do obowiązków administratorów, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli i zarządców nieruchomości.

Sople na mostach i wiaduktach

Usuwanie sopli zwisających z obiektów inżynierii drogowej: mostów i wiaduktów należy do obowiązków Zarządu Dróg Miejskich.

Skrzynie z piaskiem

Za skrzynie rozstawione w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta.

Za skrzynie rozstawione na przystankach odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta.

Za skrzynie ustawione w pasach dróg gminnych odpowiadają urzędy dzielnic.

Za skrzynie rozstawiane na osiedlach odpowiadają zarządcy tych terenów (ZGN-y, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe).  

Mieszkańcy mogą zgłaszać korekty ustawienia skrzyń (np. blokujących chodnik) do MCK Warszawa 19115, zgłoszenia będą przekazywane do właściwych jednostek, urzędów dzielnic.

Ograniczenie soli używania soli

Środki którymi można posypywać zimą ulice i chodniki wskazał minister środowiska (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). 

Każdy zarządca terenu decyduje indywidualnie, jakiego środka z wymienionych w rozporządzeniu używa do likwidowania oblodzeń. Mogą to być m.in. chlorek sodu 20% z solanką (dzięki czemu używamy mniej soli), przy niższych temperaturach mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia oraz kruszywo, które stosuje się na drogach nieutwardzonych bez odwodnienia.

Warszawa od wielu zim stara się ograniczać używanie soli i innych substancji chemicznych. Na chodnikach i przystankach, których odśnieżanie zleca Zarząd Oczyszczania Miasta, wykonawcy używają piasku. Od dawna apelujemy też do innych zarządców terenów i właścicieli nieruchomości o stosowanie piasku na terenach dla pieszych.

Ta metoda jest skuteczna i bezpieczna dla środowiska. Stosując wyłącznie piach, mamy na względzie psie łapy, które wyjątkowo źle znoszą kontakt z solą, ale też nasze obuwie czy roślinność.

Co stosować na drogach?

Naszym zimowym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Żeby zrobić to szybko i skutecznie, musimy używać środków innych niż piasek.

Doświadczenie - nie tylko Warszawy, ale i wielu europejskich aglomeracji - oraz opinie ekspertów wskazują, że chlorek sodu działa szybko i skutecznie. Jest to istotne w kontekście bezpieczeństwa kierowców i pieszych oraz zachowania przejezdnych dróg. Posypywanie jezdni piaskiem niestety nie daje tak dobrego rezultatu w tak krótkim czasie. Piasek nie działa również skutecznie w sytuacji zagrożenia oblodzeniem.

Chlorek sodu jest też najpopularniejszym środkiem używanym w dużych aglomeracjach miejskich na całym świecie. 

Wysoki standard utrzymania zimowego stołecznych ulic wynika również z rodzaju używanych pojazdów w komunikacji zbiorowej. Obecnie po Warszawie porusza się ponad 1500 nowoczesnych i komfortowych autobusów, które są niskopodwoziowe, z napędem na tylną oś, jednocześnie sterowane automatyczną skrzynią biegów. Poruszanie się tego typu pojazdów po śliskiej jezdni jest utrudnione i niebezpieczne.

Zarząd Terenów Publicznych nie stosuje soli

Zarząd Terenów Publicznych, w trosce o przyrodę, zabytki, psie łapy oraz obuwie mieszkańców od wielu lat, na znacznej części administrowanych terenów, nie stosuje soli oraz innych środków chemicznych, a jedynie piasek w celu zabezpieczenia nawierzchni przed śliskością.

Zabezpieczanie nawierzchni przed śliskością przy użyciu piasku realizowane jest na terenie całego Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu, na znacznej części ulic Muranowa i Powiśla oraz części terenów znajdujących się w ścisłym centrum miasta.

W kolejnych latach planujemy, po konsultacjach ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami, których siedziby sąsiadują z naszymi terenami, jeszcze bardziej ograniczyć powierzchnie terenów, na których stosowana będzie sól oraz inne środki chemiczne.

Porządkowe centrum dowodzenia ZOM

Centrum Dowodzenia Zarządu Oczyszczania Miasta działa przez całą dobę, czuwając nad czystością stolicy.

Praca Centrum Dowodzenia ZOM jest intensywna nie tylko zimą. Przez cały rok całodobowo monitorujemy stan czystości infrastruktury miejskiej. Do Centrum spływają informacje o nagłym zaśmieceniu jezdni czy przystanków. Takie zgłoszenia wpływają od kontrolerów ZOM, a także innych służb – Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Na sygnał z ZOM-u do działań wyjeżdża Pogotowie Porządkowe, które usuwa np. pozostałości po kolizjach czy wycieki olejów i paliw.

Monitoring pogody

Podczas sezonu zimowego szczególną uwagę zwracamy na pogodę – w Centrum Dowodzenia ZOM całodobowo monitorujemy prognozy. Spływają tu również dane ze stacji meteorologicznych - w Warszawie jest ich 18. Podają nam dane m.in. o wilgotności powietrza, temperaturze i opadach. Do Centrum Dowodzenia docierają też bezpośrednie informacje od kontrolerów ZOM, którzy przez całą dobę sprawdzają w terenie stan ulic.

Dzięki analizie zebranych informacji jesteśmy w stanie zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem. Możemy też zdecydować o liczbie pojazdów, które powinny wyjechać na ulice.

Opady śniegu nie zawsze oznaczają konieczność działania na wszystkich ulicach - niekiedy wskazane jest posypywanie jedynie mostów, wiaduktów i stromych ulic, gdzie ryzyko powstawania gołoledzi jest większe.

Kontrola w czasie rzeczywistym

W Centrum Dowodzenia ZOM sprawdzamy również jak przebiegają właśnie prowadzone prace. Pługi i posypywarki, a także zamiatarki i zmywarki wyposażone są w system GPS.

Dzięki temu w czasie rzeczywistym możemy obserwować, gdzie są pojazdy, z jaką prędkością się poruszają i czy zraszają jezdnię lub odgarniają śnieg. Te informacje – wraz z danymi od kontrolerów ZOM obecnych na miejscu prac – pozwalają na bieżąco kontrolować jakość sprzątania Warszawy.

Pytania

Kiedy wyjeżdżają pługi?

Posypywarki i pługi wyjeżdżają zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Przez całą dobę sprawdzamy szereg danych:

 • informacje od kontrolerów, którzy w terenie sprawdzają stan nawierzchni ulic,

 • dane ze stacji meteorologicznych - dostępne na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie),

 • często aktualizowane prognozy pogody.

Akcję „zima” ogłaszamy na przykład, gdy:

 • jest zagrożenie śliskością i gołoledzią,

 • zbliżają się opady śniegu,

 • pada śnieg,

 • jest duża wilgotność, a temperatura zbliża się do 0°C.

Czy pługi zaczynają odśnieżać ulice dopiero, kiedy przestanie padać?

Każda decyzja o akcji zależy od tego, jakie są aktualne warunki pogodowe i stan dróg.

Jeśli spodziewamy się dużych opadów śniegu, posypywarki często wyjeżdżają jeszcze zanim zacznie padać. Dzięki temu można zapobiec niebezpiecznemu przymarzaniu śniegu.

Przy wielogodzinnych i intensywnych opadach śniegu trudno jest uzyskać w pełni odśnieżone jezdnie, dlatego pługi i posypywarki działają do skutku. Miejskie jezdnie powinny być oczyszczone ze  śniegu do 4 godzin po ustaniu opadów.

Często zdarza się, że posypywarki działają, chociaż nie pada śnieg. Jednak przy dużej wilgotności powietrza i temperaturach w okolicy 0°C ulice mogą robić się śliskie. Wtedy dla bezpieczeństwa konieczna jest akcja posypywania.

Może się również zdarzyć, że pomimo opadów śniegu posypywarki nie wyjadą. Dzieje się tak w momencie, gdy nawierzchnie ulic mają temperaturę powyżej zera. Padający śnieg od razu się roztapia i nie ma potrzeby wyjazdu posypywarek.

Dlaczego posypywarka jechała z podniesionym pługiem?

Mogło tak być z kilku powodów:

 • posypywarka jechała z bazy do punktu, z którego zaczyna posypywać trasę,

 • pojazd wracał po akcji do bazy,

 • pługoposypywarka brała udział w akcji posypywania ulic, nie płużenia.

Płużenie jezdni jest zazwyczaj realizowane przy większych opadach śniegu i kilkucentymetrowej warstwie błota pośniegowego na jezdniach.

Dlaczego jechały aż 3 pługi na raz?

Jeżeli pługoposypywarki jechały całą szerokością jezdni, to brały udział w akcji płużenia i dzięki takiemu ustawieniu usuwały śnieg z całej szerokości jezdni. Przypominamy kierowcom, by nie rozrywać zestawów pługów i nie wjeżdżać między pojazdy. Jest to niebezpieczne, ale także utrudnia uzyskanie efektu prawidłowo odśnieżonej jezdni.

Jeżeli pługoposypywarki nie jechały w szyku, prawdopodobnie wyjechały na akcję lub wracały z niej do bazy.

Dlaczego zimą na ulicach używana jest sól?

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za te ulice, którymi jeździ komunikacja miejska, przewożąca codziennie dziesiątki tysięcy pasażerów. Chlorek sodu to skuteczny, szybko działający i ekonomiczny środek. Posypywanie piaskiem ulic niestety nie daje tak dobrego rezultatu w tak krótkim czasie. Ponadto używanie piasku generuje po zakończeniu sezonu zimowego dodatkowe koszty sprzątania z ulic tysięcy ton piasku oraz podnosi koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, m.in. czyszczenia niedrożnych studzienek. Szacuje się, że jedno posypanie jezdni chlorkiem sodu zastępuje trzykrotne posypanie środkami takimi jak piasek czy kruszywo.

Niektóre warszawskie dzielnice na wybranych ulicach bądź ich odcinkach zrezygnowały z używania chlorku sodu. Dotyczyło to jednak tylko dróg o kategorii gminnej, którymi nie kursuje komunikacja miejska. I ta zasada nie dotyczy trudnych warunków zimowych czy zagrożenia wystąpienia gołoledzi.

Chodniki podlegające ZOM posypywane są przede wszystkim piaskiem, mimo że rozporządzenie ministra środowiska dopuszcza stosowanie soli również na chodnikach. Apelujemy do innych zarządców chodników, aby w trosce o miejską roślinność, ale też mieszkańców i ich psy, stosowali na chodnikach piasek.

To, czym można likwidować zimową śliskość na ulicach i chodnikach, a także jej zapobiegać, określają ogólnokrajowe przepisy, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. „w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach” (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087).

Każdy zarządca sam decyduje, czym posypuje podlegające mu tereny.

Dlaczego śnieg nie jest tylko odgarniany?

Samo odgarnianie śniegu z nawierzchni nie jest skutecznym sposobem likwidowania śliskości na jezdniach i chodnikach. Żeby ulice były przejezdne, a także dla bezpieczeństwa, konieczne jest posypanie nawierzchni chlorkiem sodu, który rozpuści śnieg i ewentualny lód, jaki może się pod nim znajdować. W przypadku gołoledzi oraz zamarzania wilgoci przy przejściach temperatur przez 0°C, konieczne jest używanie środków, które likwidują śliskość.

Jak szybko powinny jeździć pługoposypywarki?

Sprzęt odśnieżający ulice podlegające ZOM powinien wykonywać odśnieżanie z takimi prędkościami, które gwarantują prawidłową realizację pracy.

Dla posypywania ulic prędkość ta wynosi do 30 km/h, dla płużenia do 30 km/h.

Jeśli mieszkańcy zauważą, że sprzęt jedzie z większą prędkością, mogą zgłaszać nam takie sytuacje poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Będziemy je wyjaśniać. Pługi i pługoposypywarki wyposażone są w system GPS, możemy więc sprawdzić, która firma realizowała prace i odpowiednio zareagować.

Dlaczego posypywarki jeżdżą, skoro nie padał śnieg?

Decyzja o wyjeździe pługoposypywarek zapada po analizie szeregu danych, w tym:

 • informacji od kontrolerów, którzy w terenie sprawdzają stan nawierzchni ulic,

 • danych ze stacji meteorologicznych – dostępne na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie),

 • często aktualizowanych prognoz pogody.

Często zdarza się, że posypywarki działają, chociaż nie pada śnieg. Jednak przy dużej wilgotności powietrza i temperaturach w okolicy 0°C ulice mogą robić się śliskie. Wtedy dla bezpieczeństwa konieczna jest akcja posypywania. W takich warunkach najczęściej wysyłamy posypywarki na niebezpieczne odcinki, czyli mosty, wiadukty, estakady, ulice spadkowe, które ze względu na konstrukcję w pierwszej kolejności są narażone na wystąpienie zjawiska śliskości.

Gdzie można zgłosić nieprawidłowo odśnieżony chodnik lub ulicę? 

Takie zgłoszenia najlepiej przekazać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – przez aplikację, stronę internetową, czat lub telefon.


Nie znalazłeś informacji?