Specific category icon

Transport drogowy taksówką

Wstecz

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie) i dokonaj opłat.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz zmienioną  licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką bądź informację (telefonicznie lub SMS) o możliwości odbioru wyżej wymienionego dokumentu.
 5. Odbierz dodatkowe oznakowanie taksówki.

Wymagane Dokumenty

 1. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
  a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  b. dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (do wypełnienia w treści przykładowego wniosku).
  c. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.
 2. W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
  a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  b. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

Opłata za zmianę licencji wynosi odpowiednio:

 • 32 zł - przy zmianie licencji udzielonej na okres 2-15 lat,
 • 38 zł - przy zmianie licencji udzielonej na okres 16-30 lat,
 • 45 zł - przy zmianie licencji udzielonej na okres 31-50 lat.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy:

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.
W tytule wpłaty wpisz: ZMIANALICENCJITAXI (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję taksówkową.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 (parter) 00-691 Warszawa lub na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, CityBank nr rachunku 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.
   

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

Wymagane załączniki

Wzór wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


Nie znalazłeś informacji?