Specific category icon

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Wstecz

Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiedni dla Ciebie wniosek (patrz: Wymagane dokumenty).
 2. Dołącz dokumenty potwierdzające zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.
 3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa  – w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

 2. Wniosek o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miasta stołecznego Warszawy  – w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawy.

 3. Dokument potwierdzający zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

W przypadku gdy właściwy organ nie rozpatrzył wniosku o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od jego złożenia, skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego.

Tryb odwoławczy

 1. Użytkownik wieczysty może skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach o ustalenie, że zmiana wysokości  stawki procentowej  opłaty rocznej jest  nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.
 3. Od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Uwagi

 1. Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości.
 2. Wysokość stawki procentowej stosowanej do wyliczenia opłaty rocznej określona w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( zwanej dalej ugn) jest zależna od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Stawki procentowe opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą dla nieruchomości gruntowych: 
  - oddanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 proc. ceny, 
  - pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 proc. ceny, 
  - na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 proc. ceny, 
  - oddanych na cele rolne - 1 proc. ceny, 
  - oddanych na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 proc. ceny, 
  - na działalność turystyczną - 2 proc. ceny, 
  - dla pozostałych nieruchomości gruntowych - 3 proc. ceny.
 3. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81. ugn 
 4. Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy.
 5. Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie został określony cel, na który nieruchomość była oddana, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości (art. 221 ugn)
 6. Doręczenie wniosku o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok od którego ma obowiązywać nowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej. 
 7. Nowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalona przez właściwy organ w wyniku uwzględnienia żądania użytkownika wieczystego, obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej zmiany.
 8. W przypadku oddalenia wniosku przez samorządowe kolegium odwoławcze obowiązuje dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 9. Nowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalona w wyniku uwzględnienia żądania, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub zawarcia ugody, obowiązuje, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej zmiany.
 10. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 
 11. Załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.
 12. Wniosek powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości, z którą związany jest udział w użytkowaniu wieczystym lub ich pełnomocnik/ (-cy).
 13. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?