Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
  2. Dołącz dokumenty potwierdzające zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.
  3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  2. Dokument potwierdzający zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

W przypadku gdy właściwy organ nie rozpatrzył wniosku o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od jego złożenia, skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego.

Tryb odwoławczy

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy zmiany stawki procentowej opłaty rocznej, bądź w przypadku  gdy organ nie rozpatrzy żądania w terminie 30 dni użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do kolegium. Użytkownik  wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia  otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, że zmiana stawki procentowej opłaty  rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.  Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje. Od orzeczenia kolegium może być wniesiony do sądu sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Uwagi

  1. Doręczenie wniosku o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok od którego ma obowiązywać nowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej.
  2. W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

Wymagane załączniki

1. Wzór wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "