null Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.      
  Dołącz:
  -dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument)    
  -dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia.
  -postanowienia sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia -w przypadku spadkobierców byłego /ych/ właściciela          
  -pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika.
 2. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).  Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. W terminie 1 miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy) otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia postępowania               
  Wszczęcie postępowania wymaga od Organu rozpoznającego ustalenie:        
  -jakiej działki lub jakich aktualnie działek (aktualne oznaczenia geodezyjne) dotyczy wniosek                   
  -wszystkich stron postępowania    
 4. W przypadku kiedy wniosek dotyczy nieruchomości stanowiącej zasób m.st. Warszawy (dot. głównie własności lub użytkowania wieczystego m. st. Warszawy) Prezydent m. st. Warszawy - stosownie do art. 142 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami - podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania administracyjnego i wydaje Postanowienie przekazujące wniosek w tej części do Wojewody Mazowieckiego, który również w drodze postanowienia wyznacza inny organ do rozpoznania wniosku (najczęściej innego starostę ościennego).         
 5. Z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może wystąpić były właściciel nieruchomości lub jego spadkobierca (art. 136 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku właściwy organ nie ma obowiązku zawiadamiania oraz informowania, o którym mowa w ust. 2 (dla spraw w których termin zgłoszenia żądania upłynął przed datą 14 maja 2019 r. – termin zgłoszenia żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości upływa z dniem 14 maja 2020 r.).
 6. Rozpoznanie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości  wymaga pozyskania archiwalnej i aktualnej dokumentacji geodezyjnej, architektonicznej i prawnej niezbędnej dla wydania rozstrzygnięcia:  
  - w oparciu o art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z uwzględnieniem treści wyroku TK sygn. P 38/11 z 13 marca 2014 r. oraz Kp 3/15 z 19 lipca 2016 r. (wydanych w zakresie art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami), który określa zaistnienie przesłanek do zwrotu nieruchomości (terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji celu wywłaszczenia) lub         
  - w oparciu o art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku, kiedy doszło do przeniesienia własności nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej,  a prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej przed datą wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami tj przed dniem 01.01.1998 r.  
 7. Zakończenie postępowania przed organem I instancji (Prezydentem m.st. Warszawy) uzależnione jest od możliwości pozyskania dokumentacji geodezyjnej, architektonicznej i prawnej mającej wpływ na ustalenie stanu prawnego nieruchomości, a tym samym na wynik rozstrzygnięcia.      
 8. Organem odwoławczym (Organ II instancji) jest Wojewoda Mazowiecki.
 9. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości podpisane przez uprawnione osoby ze wskazaniem adresów do korespondencji.
 2. W przypadku spadkobierców postanowienia sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobierców byłego /ych/ właściciela (oryginał lub oryginał do wglądu celem potwierdzenia kopii za zgodność).
 3. Dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia (oryginał lub oryginał do wglądu celem potwierdzenia kopii za zgodność).
 4. Pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika
 5. Ostateczna decyzja wywłaszczeniowa lub akt notarialny dokumentujący przejęcie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub inny dokument (oryginał lub oryginał do wglądu celem potwierdzenia kopii za zgodność .

Opłaty

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.) czynności urzędowe w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (osobiście) .
  lub korespondencyjnie: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa / Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań

Termin odpowiedzi

 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 3. W przypadku niezałatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.
 4. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a. § 1i  § 2. Kpa)

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?