Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem

Krok po kroku

Zatrzymane do 1 roku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę1. Formularze są również dostępne w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Po ustaniu przyczyny zatrzymania udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami. 
 5. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 6. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 7. Odbierz prawo jazdy.

Zatrzymane powyżej 1 roku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. Formularze są również dostępne w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 5. Po ustaniu przyczyny zatrzymania udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami.
 6. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 7. Odbierz Profil Kandydata na Kierowcę.
 8. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego zgłoś się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu odbioru prawa jazdy.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..........................................
1 Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.

Wymagane dokumenty

Zatrzymane do 1 roku:

 1. Wniosek.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona.
 3. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli złożono taki dokument.
 5. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

Zatrzymane powyżej 1 roku:

 1. Wniosek.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 4. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 6. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Opłaty

 1. Opłaty komunikacyjnej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwego urzędu dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zatrzymane do 1 roku:
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki.

Zatrzymane powyżej 1 roku:

 1. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień: Wygenerowanie PKK do 2 dni roboczych.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
 4. W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie.
 2. Osoba, która została skierowana na badanie lekarskie/psychologiczne, otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego/psychologicznego.
 3. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.
 4. Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy związana jest z wymianą dokumentu.
 5. Zgodnie z §  30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.
 6. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 7. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?