Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

Od 26 września 2018 roku wybierając numer 997 dodzwonimy się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a nie do policji.

Pamiętajmy, że na numer 112 lub 997 kierujemy tylko zgłoszenia alarmowe. Numery te nie służą do kontaktu z policją.

Jeżeli komuś zależy na bezpośrednim kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszem, należy dzwonić do dyżurnego we właściwej miejscowo jednostki policji, czyli do komendy rejonowej.

Dzwoniąc na numer 112 należy być przygotowanym na udzielenie operatorom niezbędnych informacji:

 • dokładna lokalizacja zdarzenia (miejscowość, ulica numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne),
 • krótki i rzeczowy opis tego co się dzieje,
 • ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie.

Należy również odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania operatorów. Zebrane informacje pozwolą na właściwą kwalifikację zgłoszenia i przekazanie go do odpowiednich służb.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieści się przy ul. Młynarskiej 43/45.

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/


Oszuści podszywają się za pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji


W Warszawie pojawiają się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się jako „pracownicy wodociągów”. Oszuści podejmują próby wejścia do mieszkań pod pretekstem sprawdzania jakości wody lub proponują spotkanie w celu omówienia tematu jakości wody i ewentualnej sprzedaży „filtrów".

W związku z powyższym MPWiK informuje, że w m.st. Warszawie S.A. nie przeprowadza spotkań z lokatorami dotyczących sposobów poprawy jakości wody w budynku, nie prowadzi badań wody w kranie zainstalowanym w mieszkaniu jak również nie prowadzi sprzedaży urządzeń „poprawiających jakość wody".

Przepisy upoważniają pracowników MPWiK do dokonywania kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie.

Pracownicy posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w związku z koniecznością:

 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

 • przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy odliczających zainstalowanych przy punktach czerpalnych,

 • dokonania odczytu ich wskazań,

 • dokonania badań i pomiarów,

 • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę Usług,

 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Każdą, niespełniającą powyższych warunków próbę wejścia na teren nieruchomości oszusta podającego się za „pracownika wodociągów" należy niezwłocznie zgłaszać Policji oraz do Działu Obsługi Klienta MPWiK (tel. 22 445 5000).


Zgodnie z obowiązującymi prawem  MPWiK odpowiada za jakość dostarczanej zimnej wody w sieci ulicznej, osiedlowej do wodomierza głównego, natomiast za stan i prawidłową eksploatację dalszego odcinka sieci czy przyłącza za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną budynku odpowiada administrator lub jego właściciel.

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139, rozdz.2, art.5, pkt 1 z 2015 r.)
 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r.


Wyłączenie wind w al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Obozowej

W związku z pracami remontowymi wyłączone z użytkowania zostały urządzenia dźwigowe (platformy) dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową w al. Prymasa Tysiąclecia, na wysokości ulicy Obozowej. Zakończenie prac i ponowne włączenie do eksploatacji planowane jest na 16.11.2018 r.

ZDM


Memoriał Stanisława Królaka 5 sierpnia – utrudnienia w ruchu

W niedzielę, 5 sierpnia odbędzie się IX. Memoriał Stanisława Królaka o Pompkę Królaka. W godz. 6.00 – 20.00 wyłączone z ruchu będą ulice w rejonie Traktu Królewskiego. 

Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ze startem i metą przy Krakowskim Przedmieściu. Runda liczy 3000 metrów i prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Moliera – marsz. F. Focha – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Furmańska – Bednarska – Skwer H.C. Hoovera – Krakowskie Przedmieście. Ten dystans uczestnicy wyścigów będą przejeżdżać wielokrotnie w zależności od kategorii od godz. 10.00. 

Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów w godz. 6.00 – 20.00. Na wymienionych ulicach wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). Ponadto, przez cały dzień wyłączona z ruchu będzie ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Infoulice 

Komunikacja

Autobusy linii: 111116178180222503 i 518 pojadą ulicami Królewską i Marszałkowską. Linia 128 z pl. S. Małachowskiego będzie kursowała ulicami: Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda do przystanku krańcowego na pl. Grzybowskim. Stamtąd pojedzie ul. Królewską do ul. Marszałkowskiej i dalej swoją trasą. Autobusy linii 175 pojadą ul. Marszałkowską do al. „Solidarności” i dalej do przystanku krańcowego na ul. Bielańskiej. Stamtąd wrócą na swoją trasę jadąc ul. Wierzbową.   

Więcej informacji dotyczących widowiska Memoriał Stanisława Królaka


Budżet partycypacyjny

Zasady budżetu partycypacyjnego w Warszawie ustalane są rokrocznie, dlatego ważne jest, aby na początku procesu (październik/listopad) wiedzę tę aktualizować korzystając ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Definicje 

 • budżet partycypacyjny –to proces, który daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy. Mogą zgłaszać swoje pomysły, mogą dyskutować o pomysłach innych mieszkańców, a także mogą zagłosować i wybrać te, które wydają się im ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez Miasto.
 • projekt do budżetu partycypacyjnego – propozycja zadania do realizacji ze środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny.

Kto może wziąć udział?

Każdy mieszkaniec Warszawy z zamiarem stałego pobytu. W związku z tym mogą to być także osoby:

 • małoletnie (po dostarczeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego),
 • ubezwłasnowolnione częściowo (za zgodą kuratora) lub całkowicie (za zgodą opiekuna prawnego),
 • będące cudzoziemcami nie posiadającymi numeru PESEL,
 • niezameldowane na terenie m.st. Warszawy (w tym studenci mieszkający w akademiku na terenie Warszawy). Wzory zgód dostępne są na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

Osoby będące cudzoziemcami nieposiadającymi numeru PESEL powinny zgłosić się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców, w którym:

 • okazuje ważny dokument podróży
 • składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

Etapy budżetu partycypacyjnego

Zgłaszanie projektów


Pomysł zgłasza się na specjalnym formularzu dostępnym w wersji papierowej (w Urzędach Dzielnic) oraz elektronicznej (www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl), w którym należy wpisać nazwę, opis projektu, wskazać lokalizację, oszacować koszt. Do takiego formularza należy dołączyć listę 30 podpisów osób popierających pomysł (w tym 15 z obszaru, w którym zgłoszony jest projekt) i zgodę dysponenta terenu, jeżeli projekt znajduje się na terenie nienależącym do m.st. Warszawy. Wszystkie złożone projekty są dostępne na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Zależnie od dzielnicy projekty mogą mieć charaktery lokalny (na terenie jednego z obszarów dzielnic) lub ogólnodzielnicowy. Wszystkie złożone projekty powinny być możliwe do całkowitej realizacji w ciągu 1 roku.

Weryfikacja

Podczas weryfikacji urzędnicy sprawdzają, czy wszystkie formalności związane ze złożeniem projektu zostały spełnione, a także czy projekt w takiej formie jest możliwy do realizacji. W przypadku braków odpowiedni urzędnik skontaktuje się z osobą składającą projekt, która będzie miała 3 dni na uzupełnienie informacji. Jeśli projekt w zaproponowanej formie nie jest możliwy do realizacji (np. z powodu własności gruntów) właściwy urzędnik skontaktuje się z projektodawcą i zaproponuje zmiany.

Spotkania dyskusyjne

Są to otwarte spotkania dla wszystkich mieszkańców, na których mogą się oni spotkać z osobami zgłaszającymi projekt i zgłosić swoje potrzeby, uwagi i sugestie. Obecność dla projektodawców jest obowiązkowa, a w przypadku jej braku projekt zostaje wycofany i nie będzie mógł on być poddany pod głosowanie. 

Głosowanie

Mieszkańcy mają możliwość oddania swojego głosu internetowo oraz papierowo – w Urzędzie Dzielnicy lub w wyznaczonym punkcie. Żeby oddać swój głos nie trzeba być ani pełnoletnim, ani zameldowanym. Głosować można w jednej wybranej dzielnicy, wybierając projekty, które mieszczą się w kwocie przeznaczonej na dany obszar. Głosować można tylko raz. Głosy oddane podwójnie (np. zarówno papierowo jak i internetowo lub w różnych dzielnicach) będą nieważne.

Żeby oddać swój głos internetowo należy na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl podać adres e-mail, na który przychodzi link aktywacyjny. Z jednego adresu e-mail mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby. Wszystkie poddane pod głosowanie projekty można znaleźć na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych właściwych miejscowo urzędów dzielnic.

Projektodawcy, których projekt zwyciężył otrzymają informację telefonicznie lub elektronicznie z Urzędu Dzielnicy, najpóźniej 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Wyniki głosowania są wiążące. Wszystkie zwycięskie projekty zostaną skierowane do realizacji.

Realizacja

Wszystkie zwycięskie projekty można znaleźć na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Znajdują się tam opisy, lokalizacje i kosztorysy projektów, a także bieżące informacje o stanie realizacji.

Więcej informacji

Wszystkie informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronach urzędów dzielnic i na profilu „Budżet partycypacyjny w Warszawie” na Facebooku. Pytania można również kierować na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania razem z odpowiedziami znajdują się na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/faq.