Stołeczne Biuro Turystyki

Dane teleadresowe

Stołeczne Biuro Turystyki

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, p. X, pok. 1051 
tel./fax 22 656 64 86
e-mail: sekretariat@warsawtour.pl 
http://www.warsawtour.pl
 

Szczegółowe dane kontaktowe http://warsawtour.pl/kontakt-2/

Broszury i przewodniki do pobrania

http://warsawtour.pl/broszury/ 

Struktura organizacyjna jednostki

Struktura organizacyjna
 

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Biuro Marketingu Miasta.


Biuro Rozwoju Gospodarczego

 

Dane teleadresowe

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. 22 443 31 99
fax 22 443 07 98

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Rozwoju Gospodarczego

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Rozwoju Gospodarczego

Jednostki nadzorowane przy pomocy Biura Rozwoju Gospodarczego

 

 • Urząd Pracy m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Więcej drzew przy ulicach w całej Warszawie

Do Warszawy z całej Polski zjeżdżają duże drzewa do przyulicznych nasadzeń. Pojawią się one niemal w całej stolicy. W ciągu najbliższych dni miasto wzbogaci się o ponad 200 nowych drzew, a na jesień o kolejne sześć tysięcy sztuk.

W zestawie do nasadzeń przyulicznych znajdują się takie gatunki, jak lipy, brzozy, klony polne czy dęby. To dorodne, duże  drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie pnia od 16 do 18 cm i wysokości dochodzącej do nawet siedmiu metrów. Przygotowywane były przez lata w europejskich szkółkach, w specjalnych uprawach. Dzięki temu są przystosowane do przyjęcia się w trudnych warunkach miejskich. Drzewa te można dosadzać bez względu na porę roku. Jeden z nowych klonów, które zostaną posadzone w Warszawie, ma w obwodzie pnia aż 40 cm. Najwięcej drzew pojawi się w tym sezonie w Śródmieściu, na Bielanach i Woli.

W zeszłym roku, w Warszawie zasadzonych zostało ponad 24 tysiące drzew. Niemal jedna czwarta z nich pojawiła się przy głównych ulicach, inne w lasach i nad Wisłą. Ich rosnąca liczba sprawia, że miasto staje się przyjemniejsze do życia. W latach 2007-2017 w stolicy posadzono 296 325 drzew. Warto pamiętać, że należy do tej sumy doliczyć drzewa posadzone przez samych warszawiaków. Miasto przekazało w ciągu ostatnich lat kilkadziesiąt tysięcy sadzonek w ramach programu ekologicznej edukacji.

– Następny krok to jesienne sadzenie sześciu tysięcy drzew. Okres od października do połowy grudnia jest najlepszą porą na przyjęcie się drzew. Mamy wtedy umiarkowaną temperaturę i jeszcze niezmrożoną ziemię – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Obecnie jesteśmy w trakcie zamykania ustaleń przetargowych i w najbliższych tygodniach będziemy zbierać oferty od firm. Zależy nam, aby warszawiacy mogli w pełni korzystać z zielonych terenów stolicy. Ochrona roślinności i nowe drzewa to nie tylko czystsze powietrze, ale także większa bioróżnorodność, zmniejszony hałas, osłona przed wiatrem i słońcem, a także piękna przestrzeń wokół nas.

Dobór gatunkowy sadzonych w stolicy drzew prowadzony jest w oparciu o „Standardy kształtowania zieleni m.st. Warszawy”, będące częścią „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku”. Dokument został opracowany przez zespół specjalistów, w celu wprowadzenia jednolitych zasad postępowania. Nasadzenia będą prowadzone przez dwa tygodnie od 3 lipca do 16 lipca. Koncepcję aranżacji warszawskiej zieleni  wzdłuż ulic można śledzić tutaj. Do 2021 roku na arteriach stolicy pojawi się łącznie 18 tysięcy drzew.


Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

Wydłużenie godzin otwarcia (program pilotażowy) - zakończony

Od 7 maja do 30 czerwca 2018 roku w każdy poniedziałek i czwartek (z wyjątkiem 31 maja – Boże Ciało) Urząd Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 był czynny w godzinach od 8.00 do 19.00. 

Zakończył się program pilotażowy dotyczący wydłużonego czasu pracy Urzędu Dzielnicy Białołęka. W ramach tego programu od 7 maja do 30 czerwca, dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki - Urząd Dzielnicy był czynny do godz. 19.00. Białołęka była jedyną dzielnicą testująca nowe rozwiązanie. Efekty pilotażu, czyli wszystkie dane, m.in. statystyki korzystania przez mieszańców z wydłużonych godzin pracy, zostaną teraz przesłane Prezydentowi m.st. Warszawy, który po analizie dostarczonych materiałów, podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu nowych godzin otwarcia urzędów w całej Warszawie. Do tego momentu Białołęka wraca do poprzedniego czasu pracy. 

Od 1 lipca Urząd Dzielnicy jest czynny w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Dane teleadresowe

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
tel. 22 676 66 03, 22 676 76 70
faks 22 443 90 00

Uwaga od 01.01.2018 r. zmieniły się numery telefonów do Urzędu Dzielnicy Białołęka (budynki przy ul. Modlińskiej 197 i Milenijnej 2). Nowe numery będą rozpoczynały się od: 22 443 XX XX.

 

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Przydatne

Dzielnica Białołęka

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka


Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Od 2 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. trwa nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 80 ławników
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 80 ławników
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 25 ławników
 4. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – 63 ławników
 5. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  – 20 ławników
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 44 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa oraz radni dzielnic m.st. Warszawy.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 5. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi Skarb Państwa;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 3 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2001 i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

3 sierpnia 2018 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów:

22/443-05-83, 443-05-84,  443-05-96, 443-05-97.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl