Декларація про зняття з обліку з постійного або тимчасового місця проживання для іноземців.ua

 

 

Ви іноземець і міняєте місце проживання в Польщі? Зніміться з обліку

Перевірте, як це зробити. Закон передбачає два шляхи.

Покрокова інструкція

 1.  ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Подайте заяву через портал муніципальних електронних послуг Моя Варшава, використовуючи свій довірений профіль. Тут ви також знайдете послуги, що надаються ePUAP.

 – Зняття з реєстраційного обліку з постійного місця проживання

 – Зняття з реєстраційного обліку з тимчасового місця проживання

Якщо ви хочете відправити форму через ePUAP - вам потрібен довірений профіль (eGo). Це дозволяє підтвердити вашу особу. Головне, щоб ніхто не міг видати себе за вас. Дізнайтеся, як налаштувати свій довірений профіль.

ЯК ЗНЯТИСЯ З РЕЄСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ (активна кнопка, яка веде на сторінку входу в систему ePUAP).

 1. В ОФІСІ УПРАВЛІННЯ
 1. Скачайте, роздрукуйте та заповніть форму: Заява про зняття з реєстраційного обліку з місця постійного проживання або Заява про зняття з реєстраційного обліку з місця тимчасового проживання.
 2. Не забудьте взяти з собою документ, що засвідчує особу (як зазначено в розділі «Необхідні документи» в пункті 2).
 3. Зверніться в районне відділення Управління у справах адміністрації та громадянства в будь-якому районі столиці Варшави і подайте документи на реєстрацію. Запишіться на прийом в офіс можна через систему запису на прийом в мерії Варшави (натисніть на лінк rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. За запитом ви отримаєте свідоцтво про зняття з обліку.

Перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися, які у вас є права, в світлі положень RODO, пов'язані з обробкою ваших персональних даних в цьому питанні.

Необхідні документи

 1. Заповнений і підписаний бланк Повідомлення про зняття з реєстраційного обліку з місця постійного проживання або Повідомлення про зняття з реєстраційного обліку з місця тимчасового проживання.
 2. Паспорт, карта резидента, вид на проживання або інший документ, що засвідчує особу, з фотографією.
 3. У разі повідомлення про зняття з обліку довіреною особою, додатково:
  1. письмова довіреність на зняття з обліку,
  2. посвідчення особи або паспорт довіреної особи.

Зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання або тимчасового проживання можна здійснити у формі електронного документа з використанням засобів електронного зв'язку.

Заповніть форму Повідомлення про зняття з реєстраційного обліку з місця постійного проживання або Повідомлення про зняття з реєстраційного обліку з місця тимчасового проживання в електронній формі, доступну на платформі ePUAP.

Прикріпіть кваліфікований електронний підпис або підпис, підтверджений довіреним профілем ePUAP.

Оплати

 1. За реєстрацію плата не стягується.
 2. 17 злотих – гербовий збір за видачу довідки за заявою особи, що знялася з реєстрації з тимчасового проживання або з постійного проживання – в разі, якщо особа тільки знімається з реєстрації.
 3. Мито повинна бути оплачене банківським переказом, перерахуванням на банківський рахунок Центру обслуговування платників податків 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 або безпосередньо в касі районного відділення.

Місце подачі і отримання

Відповідальна підрозділ

Термін відповіді

Акт зняття з реєстраційного обліку з постійного або тимчасового місця проживання здійснюється негайно після отримання повідомлення.

Процедура оскарження

Ні, матеріально-технічна дія.

Коментарі

 1. Іноземець, який залишає місце постійного проживання або місце тимчасового проживання до закінчення заявленого терміну перебування, зобов'язаний знятися з реєстрації.
 2. Зняття з реєстраційного обліку з попереднього місця постійного або тимчасового проживання може бути здійснено під час реєстрації за новим місцем проживання із зазначенням адреси попереднього місця проживання, з якого здійснюється зняття з реєстраційного обліку. В цьому випадку зняття з обліку здійснюється на підставі форми «Реєстрація постійного місця проживання» або форми «Реєстрація тимчасового місця проживання».
 3. Замість особи, що не володіє дієздатністю або з обмеженою дієздатністю, обов'язок з реєстрації виконує його законний представник, законний опікун або інша особа, що здійснює фактичну опіку або турботу про неї, за місцем їх спільного проживання.
 4. Зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання або тимчасового перебування може бути здійснено довіреною особою, яка має довіреність, видану в формі, зазначеній в статті 33 § 2 Закону від 14 червня 1960 року. - Кодекс адміністративного судочинства, після того як уповноважена особа пред'явить для перевірки своє посвідчення особи або паспорт.

Правова основа

 1. Закон від 14 червня 1960 року - Адміністративно-процесуальний кодекс (Законодавчий вісник 2021 року поз. 735).
 2. Закон від 24 вересня 2010 про реєстр населення (Законодавчий вісник 2021 року поз. 510).
 3. Закон від 16 листопада 2006 року про гербовий збір (Законодавчий вісник 2020 року, поз. 1546).
 4. Закон від 17 лютого 2005 року «Про інформатизацію діяльності суб'єктів, які виконують державні завдання» (Законодавчий вісник 2021 року поз. 670).
 5. Розпорядження Міністра внутрішніх справ і адміністрації від 13 грудня 2017 року про визначення зразків і порядку заповнення форм, що використовуються при виконанні зобов'язання з реєстрації (Законодавчий вісник за 2017 рік, поз. 2411, із змінами).

Декларация о снятии с учета с постоянного или временного места жительства для иностранцев.ru

 

 

Вы иностранец и меняете место жительства в Польше? Снимитесь с учета

Проверьте, как это сделать. Закон предусматривает два пути.

Пошаговая инструкция

 1.  ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Подайте заявление через портал муниципальных электронных услуг Моя Варшава, используя свой доверенный профиль. Здесь вы также найдете услуги, предоставляемые ePUAP.

 – Снятие с регистрационного учета с постоянного места проживания

 v Снятие с регистрационного учета с временного места проживания

Если вы хотите отправить форму через ePUAP – вам нужен доверенный профиль (eGo). Это позволяет подтвердить вашу личность. Главное, чтобы никто не мог выдать себя за вас. Узнайте, как настроить свой доверенный профиль.

КАК СНЯТЬСЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА (активная кнопка, ведущая на страницу входа в систему ePUAP).

 1. В ОФИСЕ УПРАВЛЕНИЯ
 1. Скачайте, распечатайте и заполните форму: Заявление о снятии с регистрационного учета с места постоянного проживания или Заявление о снятии с регистрационного учета с места временного проживания.
 2. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность (как указано в разделе «Необходимые документы» в пункте 2).
 3. Обратитесь в районное отделение Управления по делам администрации и гражданства в любом районе столицы Варшавы и подайте документы на регистрацию. Записаться на прием в офис можно через систему записи на прием в мэрии Варшавы (нажмите на ссылку rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. По запросу вы получите свидетельство о снятии с учета.

Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, какие у вас есть права, в свете положений RODO, связанные с обработкой ваших персональных данных в этом вопросе.

Необходимые документы

 1. Заполненный и подписанный бланк Уведомление о снятии с регистрационного учета с места постоянного проживания или Уведомление о снятии с регистрационного учета с места временного проживания
 2. Паспорт, карта резидента, вид на жительство или другой документ, удостоверяющий личность, с фотографией.
 3. В случае сообщения о снятии с учета доверенным лицом, дополнительно:
  1. письменная доверенность на снятие с учета,
  2. удостоверение личности или паспорт доверенного лица.

Снятие с регистрационного учета по месту постоянного проживания или временного пребывания можно осуществить в форме электронного документа с использованием средств электронной связи.

Заполните форму Уведомления о снятии с регистрационного учета с места постоянного проживания или Уведомления о снятии с регистрационного учета с места временного проживания в электронной форме, доступной на платформе ePUAP.

Прикрепите квалифицированную электронную подпись или подпись, подтвержденную доверенным профилем ePUAP.

Оплаты

 1. За регистрацию плата не взимается.
 2. 17 злотых – гербовый сбор за выдачу справки по заявлению лица, снявшегося с регистрации с временного пребывания или с постоянного пребывания - в случае, если лицо только снимается с регистрации.
 3. Пошлина должна быть оплачена банковским переводом, перечислением на банковский счет Центра обслуживания налогоплательщиков 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 или непосредственно в кассе районного отделения.

Место подачи и получения

Ответственное подразделение

Срок ответа

Акт снятия с регистрационного учета с постоянного или временного места жительства осуществляется немедленно после получения уведомления.

Процедура обжалования

Нет, материально-техническое действие.

Комментарии

 1. Иностранец, покидающий место постоянного проживания или место временного проживания до окончания заявленного срока пребывания, обязан сняться с регистрации.
 2. Снятие с регистрационного учета с предыдущего места постоянного или временного проживания может быть осуществлено во время регистрации по новому месту жительства с указанием адреса предыдущего места жительства, с которого осуществляется снятие с регистрационного учета. В этом случае снятие с учета осуществляется на основании формы «Регистрация постоянного места жительства» или формы «Регистрация временного места жительства».
 3. Вместо лица, не обладающего дееспособностью или с ограниченной дееспособностью, обязанность по регистрации исполняет его законный представитель, законный опекун или другое лицо, осуществляющее фактическую заботу о нем, по месту их совместного проживания.
 4. Снятие с регистрационного учета по месту постоянного проживания или временного пребывания может быть осуществлено доверенным лицом, имеющим доверенность, выданную в форме, указанной в статье 33 § 2 Закона от 14 июня 1960 года. – Кодекс административного судопроизводства, после того как адвокат предъявит для проверки свое удостоверение личности или паспорт.

Правовая основа

 1. Закон от 14 июня 1960 года – Административно-процессуальный кодекс (Законодательный вестник 2021 года, поз. 735).
 2. Закон от 24 сентября 2010 года о регистре населения (Законодательный вестник 2021 года, поз. 510).
 3. Закон от 16 ноября 2006 года о гербовом сборе (Законодательный вестник 2020 года, поз. 1546).

Reporting permanent or temporary residence deregistration for foreigners

 

 

Are you a foreigner changing the place of residence in Poland? Please deregister.

Find out how to do it. There are two ways provided for in the regulations.

Step by step

 1.  ONLINE

Settle your case via the Moja Warszawa municipal e-services portal using your trusted profile. This is also where you will find services carried out by ePUAP. 

  Permanent residence deregistration

  Temporary residence deregistration

If you want to submit a form via ePUAP, you need a trusted profile (eGo). It enables you to confirm your identity. The idea is that nobody can unlawfully use your name. Find out how to set up a trusted profile.

DEREGISTER (active button redirecting to the ePUAP login page).

 1. AT THE OFFICE
 1. Download, print and complete the form: “Permanent residence deregistration application” or “Temporary residence deregistration application”.
 2. Remember to include an identity document (described in the required documents under point 2).
 3. Go to the Administration & Civil Affairs Department Delegation in any district of Warsaw and deregister. You can book a appointment at the office through the City of Warsaw's Appointment Booking System (click on the link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. You will receive a deregistration certificate upon request.

Under this link you can check your rights related to the processing of your personal data in this matter in view of GDPR provisions.

Documents required

 1. Completed and signed form “Permanent residence deregistration application” or “Temporary residence deregistration application”.
 2. Passport, residence card, residence permit or other identity document with a photo.
 3. In the case of deregistration through an attorney in fact, please also include:
  1. a written power of attorney to deregister residence,
  2. ID card or passport of the attorney-in-fact

You can carry out permanent or temporary deregistration in the form of an electronic document using electronic communication methods.
Fill in the electronic form "Permanent residence deregistration application” or “Temporary residence deregistration application” available on the ePUAP platform.
Attach a qualified electronic signature or a signature confirmed by a trusted ePUAP profile.

Fees

 1. There is no fee for residence registration.
 2. PLN 17  stamp duty for issuing a certificate at the request of the person deregistering temporary or permanent residence if the person is only deregistering. 
 3. The fee should be paid via a bank transfer to the account of the Taxpayer Service Centre 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 or directly at the district office cash desk.

Where to submit and collect

Unit in charge

Time limit for reply

Permanent or temporary residence deregistration is performed immediately following application.

Appeal procedure

None – material and technical action.

Notes

 1. A foreigner leaving the place of permanent residence or temporary residence before the end of the declared period of stay is obliged to deregister.
 2. The deregistration of the current place of permanent or temporary residence can be performed during the registration in the new place of residence, indicating the address of the current place of residence from which the deregistration is to take place. In such a case, the deregistration takes place on the basis of the form "Permanent Residence application" or the form "Temporary Residence application".
 3. The obligation to register for a person who does not have a (full) legal capacity to act is performed by their statutory representative, legal guardian or other person who has actual custody over them in the place of their joint residence.
 4. Permanent or temporary stay deregistration at the place of permanent residence may be effected through an attorney-in-fact holding a power of attorney granted in the form referred to in Article 33 (2) of the Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure, after the attorney presents his/her identity card or a passport.

Legal basis

 1. The Act of 14 June 1960 – the Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2021, item 735).
 2. The Act of 24 September 2010 on population registration (Journal of Laws of 2021, item 510).
 3. The Act of 16 November 2006 on stamp duty (Journal of Laws of 2020, item 1546).
 4. Act of 17 February 2005 on the computerisation of activities of entities performing public tasks (Journal of Laws of 2021, item 670).
 5. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 13 December 2017 on the determination of templates and the manner of filling in forms used in the fulfilment of the registration obligation (Journal of Laws Journal of Laws of 2017, item 2411, as amended).

Permanent residence registration of foreigners and citizens of European Union Member States and their family members

 

 

If you are a foreigner and you have settled in Poland permanently, please register.

Find out how to do it. There are two ways provided for in the regulations.

Step by step

 I. ONLINE

Settle your case via the Moja Warszawa municipal e-services portal using your trusted profile. This is also where you will find services carried out by ePUAP. 

If you want to submit a form via ePUAP, you need a trusted profile (eGo). It enables you to confirm your identity. The idea is that nobody can unlawfully use your name. Find out how to set up your trusted profile.

REGISTER (active button redirecting to the ePUAP login page).

Foreigners who are not citizens of an EU, EFTA or Swiss Confederation country and their family members can apply for registration via ePUAP, however they still need to go to the office in order to submit a document confirming the right of residence and indicating the period for which the foreigner is allowed to legally stay in the Republic of Poland.

 II. AT THE OFFICE

 1. Download, print and complete the form: "Permanent residence application”.
 2. Remember to include:
  1. an identity document (described in the required documents under points 2-4).
  2. a document confirming the legal title to the premises for inspection (original).
 3. Go to the Administration & Civil Affairs Department Delegation in any district of Warsaw and register. You can book a appointment at the office through the City of Warsaw's Appointment Booking System (click on the link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Collect your certificate of permanent residence.

Under this link you can check your rights related to the processing of your personal data in this matter in view of GDPR provisions.

Documents required

 1. Completed and signed form "Permanent Residence application" (a separate one for each person registering, including a child) - containing confirmation of the person's residence made by the owner or other entity holding a legal title to the premises in the form of a legible signature with the date of its submission.
 2. A foreigner presents a residence card issued in relation to granting a permanent residence permit, a residence permit for a long-term EU resident, a residence permit for humanitarian reasons, subsidiary protection, or granting the refugee status in the Republic of Poland, a 'permit for tolerated stay’ document or a permanent residence permit, a long-term EU resident's residence permit, a decision on granting refugee status in the Republic of Poland, granting subsidiary protection in the Republic of Poland, a residence permit for humanitarian reasons or permit for tolerated stay.
 3. A citizen who is a family member of a European Union member state national, a citizen of a member state of the European Free Trade Association (EFTA) - a party to the Agreement on the European Economic Area or a citizen of the Swiss Confederation who is not a national of the above-mentioned states, presents a valid travel document and a valid permanent residence card of a European Union citizen's family member or a valid residence card of a European Union citizen's family member.
 4. A document confirming the legal title to the premises: a civil-law agreement, an extract from the land and mortgage register, an administrative decision, a court ruling or other document confirming the legal title to the premises - in the original for inspection.
 5. In the case of registration through an attorney in fact, please also include:
  1. a written power of attorney to register residence,
  2. ID card or passport of the attorney-in-fact.

Fees

There is no fee for residence registration.

Where to submit and collect

Unit in charge

Time limit for reply

As soon as possible.

Appeal procedure

None – material and technical action.

Notes

 1. In the case of a change of the place of permanent residence, it is not required to de-register from the previous place of permanent residence. Deregistration may be done while reporting the new permanent place of residence.
 2. The obligation to register for a person who does not have a full legal capacity to act is performed by their statutory representative, legal guardian or other person who has actual custody over them in the place of their joint residence.
 3. A foreigner who is a citizen of a European Union Member State, a citizen of a member state of the European Free Trade Association (EFTA) - a party to the Agreement on the European Economic Area or a citizen of the Swiss Confederation, as well as a family member of such a foreigner residing in the Republic of Poland, is obligated to register in the place of permanent residence no later than on the 30th day after the arrival in that place.
 4. A foreigner who is not a citizen of the states listed in point 3 nor a family member of a citizen of those states staying in the Republic of Poland shall be obligated to register in the place of permanent residence no later than on the 4th day counting from the day of arrival in that place, unless their stay in the Republic of Poland does not exceed 30 days.
 5. Registration at the place of permanent residence may be effected through an attorney-in-fact holding a power of attorney granted in the form referred to in Article 33 (2) of the Act of 14 June 1960 - Code of Administrative Procedure, after the attorney presents his/her identity card or a passport.
 6. A person who meets the obligation to register for permanent residence receives a registration certificate valid until the place of registration is changed.

Legal basis

 1.  The Act of 14 June 1960 – the Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2021, item 735).
 2. The Act of 24 September 2010 on population registration (Journal of Laws of 2021, item 510).
 3. The Act of 16 November 2006 on stamp duty (Journal of Laws of 2020, item 1546).
 4. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 13 December 2017 on the determination of templates and the manner of filling in forms used in the fulfilment of the registration obligation (Journal of Laws of 2017, item 2411, as amended).

Реєстрація тимчасового проживання іноземців та громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей.ua

 

 

Якщо ви є іноземцем і тимчасово оселилися в Польщі, зареєструйтесь.

Перевірте, як це зробити. Закон передбачає два шляхи.

Покрокова інструкція

 1.  ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Подайте заяву через портал муніципальних електронних послуг Моя Варшава, використовуючи свій довірений профіль. Тут ви також знайдете послуги, що надаються ePUAP.

Якщо ви хочете відправити форму через ePUAP, вам потрібен довірений профіль (eGo). Це дозволяє підтвердити вашу особу. Ідея полягає в тому, щоб ніхто не міг видати себе за вас. Дізнайтеся, як налаштувати свій довірений профіль.

РЕЄСТРАЦІЯ (активна кнопка, яка веде на сторінку входу в систему ePUAP).

Іноземець, який не є громадянином країни ЄС, ЄАВТ або Швейцарської Конфедерації, а також член сім'ї такого громадянина може подати заяву на реєстрацію через ePUAP, однак йому / їй все одно необхідно з'явитися в офісі управління для надання документа, що підтверджує право на проживання і вказує термін, протягом якого іноземець може легально перебувати на території Республіки Польща.

 1. В ОФІСІ УПРАВЛІННЯ
 1. Скачайте, роздрукуйте та заповніть форму: «Повідомлення про тимчасове перебування».
 2. не забудьте включити:
  1. документ, що засвідчує особу (описаний в необхідних документах в пунктах 2 4).
  2. документ, що підтверджує законне право проживання в приміщенні пред'являється (в оригіналі).
 3. Зверніться до Управління у справах адміністрації та громадянства в будь-якому районі столиці Варшави і зареєструйте тимчасове проживання. Ви можете записатися на прийом до Офісу через систему запису на прийом міста Варшави (натисніть на лінк rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. За запитом ви отримаєте свідоцтво про тимчасове проживання.

Перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися, які, у вас є права, в світлі положень RODO, пов'язані з обробкою ваших персональних даних з цього питання.

Необхідні документи

 1. Заповнена та підписана форма «Повідомлення про тимчасове перебування» (окрема форма для кожної зареєстрованої особи, включаючи дитину) містить підтвердження факту перебування особи, зроблене власником або іншою особою, що має законне право власності на приміщення, у вигляді розбірливого підпису із зазначенням дати її подання.
 2. Іноземець повинен пред'явити візу, і якщо в'їзд іноземця був заснований на угоді, що скасовує або обмежує зобов'язання мати візу, або іноземець перебуває на території Республіки Польща відповідно до статті 108 (1) (2) або статті 206 (1) (2) Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців (Законодавчий вісник 2020 року, стаття 35, тобто Іноземець може подати заяву на отримання дозволу на проживання для довгострокового резидента Європейського Союзу на підставі штампа, проставленного в проїзному документі, який підтверджує подачу заяви на отримання посвідки на проживання для довгострокового резидента Європейського Союзу - проїзного документа, тимчасового посвідчення особи іноземця, карти резидента, документа «дозвіл на толерантне перебування» або дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання в ЄС довгострокового резидента, рішення про надання статусу біженця в Республіці Польща , надання додаткового захисту в Республіці Польща, дозвіл на перебування з гуманітарних причин або дозвіл на толерантне перебування.
 3. Іноземець, який є громадянином держави-члена Європейського Союзу, громадянином держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) учасниці Угоди про Європейський економічний простір або громадянином Швейцарської Конфедерації, пред'являє дійсний проїзний документ або інший документ, що підтверджує його особу та громадянство, а також дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання або свідоцтво про реєстрацію проживання громадянина Європейського Союзу, або, якщо такого свідоцтва немає, пред'являє заяву про реєстрацію проживання на території Республіки Польща.
 4. Член сім'ї громадянина, що є громадянином держави-члена Європейського Союзу, громадянином держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - учасниці Угоди про Європейський економічний простір або громадянином Швейцарської Конфедерації, які не є громадянином вищевказаних країн, пред'являє дійсний проїзний документ і дійсну карту постійного проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу або дійсну карту проживання члена сім'ї громадянина Європейського Союзу.
 5. Документ, що підтверджує законне право на проживання в приміщенні, яким може бути цивільно-правовий договір, виписка з земельного та іпотечного реєстру, адміністративне рішення, рішення суду або інший документ, що підтверджує законне право перебування в приміщенні - пред'являється (в оригіналі).
 6. У разі реєстрації за дорученням, додатково:
  1. письмова довіреність на реєстрацію,
  2. посвідчення особи довіреної особи або дійсний паспорт.

Оплати

 1. За реєстрацію плата не стягується.
 2. 17 злотих гербовий збір за видачу довідки.
 3. Мито повинно бути оплачене банківським переказом, перерахуванням на банківський рахунок Центру обслуговування платників податків 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 або безпосередньо в касі районного відділення.

Місце подачі і отримання

Відповідальний підрозділ

Термін відповіді

Негайно.

Процедура оскарження

Ні, матеріально-технічна дія.

Коментарі

 1. У разі зміни місця тимчасового проживання не потрібно зняття з реєстрації з попереднього місця тимчасового проживання. Це можна зробити, повідомивши про нове місце тимчасового проживання.
 2. Обов'язок щодо реєстрації за особу, яка не має повної дієздатністі, виконує його законний представник або інша особа, яка фактично піклується про нього в місці їх спільного проживання.
 3. Іноземець, який є громадянином держави-члена Європейського Союзу, громадянином держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) учасниці Угоди про Європейський економічний простір або громадянином Швейцарської Конфедерації, а також член сім'ї такого іноземця, який проживає на території Республіки Польща, зобов'язаний зареєструватися за місцем постійного проживання не пізніше 30-го дня з дня прибуття в це місце.
 4. Іноземець, який не є громадянином країн, перерахованих в пункті (3), або член сім'ї громадянина цих країн, що проживає на території Республіки Польща, зобов'язаний зареєструватися в місці постійного проживання не пізніше 4-го дня з дня прибуття в це місце, якщо його перебування на території Республіки Польща не перевищує 30 днів.
 5. Тимчасове перебування, заявлене іноземцем, зазначене у пункті (4), за певною адресою, не може перевищувати строк, протягом якого іноземець може законно проживати на території Республіки Польща на підставі документів, що підтверджують його право на проживання.
 6. Реєстрація тимчасового проживання може бути здійснена довіреною особою, яка має довіреність, видану в формі, зазначеній в ст. 33 § 2 Закону від 14 червня 1960 року - Кодекс адміністративного судочинства, після пред'явлення документа, що підтверджує його право на проживання. - Особа, яка заявляє про тимчасове перебування, може бути зареєстрована довіреною особою у формі, зазначеній в статті 33 (2) Закону від 14 червня 1960 року Кодекс адміністративного судочинства, після того, як довірена особа пред'явить для перевірки своє посвідчення особи або паспорт.
 7. Особа, яка заявляє про тимчасове перебування, може отримати свідоцтво про реєстрацію за власним бажанням. Свідоцтво дійсне до моменту зміни місця реєстрації, але не довше, ніж до закінчення терміну реєстрації.

Правова основа

 1. Закон від 14 червня 1960 року - Адміністративно-процесуальний кодекс (Законодавчий вісник 2021 року поз. 735).
 2. Закон від 24 вересня 2010 про регістр населення (Законодавчий вісник 2021 року поз. 510).
 3. Закон від 16 листопада 2006 року про гербовий збір (Законодавчий вісник 2020 року, поз. 1546).
 4. Розпорядження Міністра внутрішніх справ і адміністрації від 13 грудня 2017 року про визначення зразків і порядку заповнення форм, що використовуються при виконанні реєстраційного обов'язку (Законодавчий вісник за 2017 рік, поз. 2411, із змінами).