ISSUE OF A FULL, ABRIDGED COPY OF THE CIVIL STATUS RECORD OR CERTIFICATES

STEP-BY-STEP

Polish translationUkrainian translation

 1. VIA THE INTERNET 
 2. If you have an electronic signature or a trusted profile, you can apply electronically via the Electronic Platform for Public Administration Services (ePUAP) - epuap.gov.pl.
  An electronic copy of a civil status record can only be used in the information systems of the institutions to which it is transmitted. A printout of such a copy is not an authentic document.
  In the case of certificates drawn up abroad, a copy of the civil status record will be issued provided that it has been previously transferred to the State Registers System in Poland.
 3. AT THE OFFICE 
  1. Download, print, fill in the relevant application form (downloadable below). Applications are also available at the office.
  2. Go to any office of the USC in the territory of the City of Warsaw. 
  3. Submit your application and pay the stamp duty on-site. You can pay the stamp duty in advance via bank transfer to the bank account of the City of Warsaw (bring the original stamp duty payment confirmation with you).
  4. Remember to bring your identity document.

Information clause.

REQUIRED DOCUMENTS

 1. Application for an abridged / full copy of a birth, marriage or death certificate.
 2. Proof of stamp duty payment.
 3. For inspection: the applicant's identity document.
   

FEES

 1. PLN 22 - stamp duty for an abridged copy,
 2. PLN 33 - stamp duty for a full copy,
 3. 24 PLN - stamp duty for a certificate on data included or not included in the civil status register concerning a designated person,
 4. 24 PLN - stamp duty for a certificate of not having a civil status book,
 5. 38 PLN - stamp duty for a marital status certificate.
 6. 17 PLN - stamp duty for a power of attorney to issue a copy of a civil status certificate.

Payment of stamp duty can be made via bank transfer or remittance to a bank account or at any of the office cash desks:
City of Warsaw Municipal Office
Taxpayer Service Centre
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

For abridged copies of civil status records and civil status certificates, a multilingual form may be issued, at the request of the entitled person. A fee of PLN 17 must be paid for its issue.
 

PLACE OF DOCUMENT SUBMISSION

RESPONSIBLE ENTITY

RESPONSE DEADLINE

 1. 7 working days from the application date.
 2. 10 working days for copies of certificates from other registry offices in the Republic of Poland.

APPEAL PROCEDURE

If the head of the USC refuses to issue a document copy, they will provide you with an administrative decision - you have 14 days to appeal it to the Mazovian Governor. Take the appeal to the head of the civil registry office that issued the decision.

NOTES

 1. A request for a civil status certificate copy can be made by a proxy. The power of attorney should be given in writing and filed with the case file. The submission of a power of attorney is subject to a stamp duty of PLN 17. The power of attorney is exempt from stamp duty if it is granted to a spouse, an ascendant: a mother, father, grandparents, great-grandparents, descendant: a child, grandson, great-grandchild or sibling.
 2. Copies and certificates may be obtained by the person concerned, their spouse, their ascendants: parents, grandparents, great-grandparents, descendants: children, grandchildren great-grandchildren and also siblings, legal representative, legal guardian and other persons who demonstrate a legal interest. Entities entitled to obtain a civil status certificate - the person to whom the certificate relates (Art. 49 item 3 of the Civil Records Law).
 3. Complete and abridged copies of civil status records, certificates on the data entered or not entered in the civil status register concerning a designated person, certificates on civil status and other certificates concerning the official confirmation of specific facts are issued from the civil status register. 
 4. There is a legal interest when the production of a copy of a civil status record or a certificate is essential for resolving a case in judicial or administrative proceedings, which must be documented, for example, by a request from a court or an administrative authority to produce this document. 
 5. A copy of a deed, a certificate of the data entered or not entered in the civil status register relating to a designated person and a certificate of civil status may be obtained in the form of an electronic document.

LEGAL BASIS

ВИДАЧА ПОВНОГО АБО СКОРОЧЕНОГО ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ АБО ДОВІДКИ.ua

КРОК ЗА КРОКОМ

Переклад на польську мову

Переклад англійською

 

 

 1. ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 
  Якщо у вас є електронний підпис або довірений профіль, ви можете подати заяву в електронному вигляді через Електронну платформу послуг публічної адміністрації (ePUAP) - epuap.gov.pl.
  Електронна копія витягу з актового запису реєстру цивільного стану може бути використана лише в інформаційних системах установ, до яких вона передається. Видрук такого витягу не є автентичним документом.
  У випадку свідоцтв, складених за кордоном, витяг з актового запису реєстру цивільного стану видається за умови, що вищезазначений актовий запис був попередньо перенесений до Системи Державних Реєстрів у Польщі.
 2. В УПРАВЛІННІ 
  1. Завантажте, видрукуйте та заповніть відповідну заяву (завантажити можна за посиланням нижче). Заяву також можна отримати в управлінні.
  2. Зверніться до будь-якого відділу РАЦС (пол. USC) на території столичного міста Варшави. 
  3. Подайте заяву та сплатіть на місці державне мито. Ви можете сплатити державне мито заздалегідь шляхом банківського переказу на банківський рахунок Управління столичного міста Варшави (необхідно мати при собі оригінал квитанції про сплату державного мита).
  4. Не забудьте взяти з собою посвідчення особи.

Інформаційна клаузула.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Заява на отримання скороченого/повного витягу з актового запису про народження, шлюб або смерть.
 2. Підтвердження сплати державного мита.
 3. Необхідно пред'явити: документ, що посвідчує особу заявника.

ОПЛАТИ

 1. 22 злотих — державне мито за скорочений витяг,
 2. 33 злотих — державне мито за повний витяг,
 3. 24 злотих — державне мито за видачу довідки про внесення або невнесення відомостей до реєстру актів цивільного стану щодо зазначеної особи,
 4. 24 злотих — державне мито за довідку про відсутність книги реєстрації актів цивільного стану,
 5. 38 злотих — державне мито за довідку про сімейний стан.
 6. 17 злотих — державне мито за довіреність на видачу витягу з реєстру актів цивільного стану.

Оплату державного мита можна здійснити за допомогою  банківського або звичайного переказу на банківський рахунок або в будь-якій касі управління:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Для скорочених витягів з Державного реєстру актів цивільного стану та довідок про сімейний стан, на прохання особи, яка має на це право, може бути виданий багатомовний витяг. За його видачу необхідно сплатити державне мито у розмірі 17 злотих.
 

МІСЦЕ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ВІДПОВІДАЛЬНА УСТАНОВА

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ

 1. 7 робочих днів з моменту подання заяви.
 2. 10 робочих днів для витягів з актових записів, які були складені в інших РАЦСах на території Республіки Польща.
   

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ

Якщо керівник відділу РАЦС відмовиться видати витяг, він видасть вам адміністративне рішення – у вас є 14 днів, щоб оскаржити його у Мазовецького воєводи. Скаргу потрібно віднести до керівника відділу РАЦС, який видав рішення.

ПРИМІТКИ

 1. Запит на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану може бути зроблений за довіреністю. Довіреність повинна бути надана у письмовій формі та долучена до матеріалів справи. Подання довіреності підлягає сплаті державного мита в розмірі 17 злотих. Довіреність звільняється від сплати державного мита, якщо вона видається подружжю, родичам висхідної лінії: матері, батьку, бабусі/дідусю, прабабусі/прадідусю, низхідної лінії: дитині, онуку/онучці, правнуку/правнучці  або рідному брату чи сестрі.
 2. Витяги та довідки можуть отримати: особа, якої стосується документ, її чоловік/дружина, висхідні родичі: батьки, бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, низхідні родичі: діти, онуки, правнуки, а також рідні брати та сестри, законний представник, опікун та інші особи, які демонструють законний інтерес. Суб'єкти, які мають право на отримання довідки про цивільний стан - особа, якої стосується ця довідка (ст. 49 п. 3 Закону про акти цивільного стану).
 3. З реєстру актів цивільного стану видаються повні та скорочені витяги з Державного реєстру актів цивільного стану, довідки про внесення або невнесення відомостей до реєстру актів цивільного стану щодо зазначеної особи, довідки про цивільний стан та інші довідки, що стосуються офіційного підтвердження певних фактів. 
 4. Законний інтерес виникає тоді, коли отримання витягу з актового запису або довідки є необхідним для вирішення справи в судовому або адміністративному порядку, що має бути документально підтверджено, наприклад, запитом суду або адміністративного органу про надання цього документа. 
 5. Витяг з актового запису, довідку про внесення або невнесення відомостей до реєстру актів цивільного стану щодо зазначеної особи та довідку про цивільний стан можна отримати у формі електронного документа.

НОРМАТИВНА БАЗА

ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАКОРДОННОГО АКТОВОГО ЗАПИСУ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ДО РЕЄСТРУ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ — ТРАНСКРИПЦІЯ (реєстрація).ua

Крок за кроком

Переклад на польську мову

 

 

 1. Завантажте та заповніть відповідну заяву.
 2. Візьміть з собою необхідні документи (список нижче).
 3. Не забудьте взяти з собою посвідчення особи.
 4. Відвідайте відділ РАЦС (пол. USC) столичного міста Варшави, вул. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Варшава.
 5. Ви можете сплатити державне мито за транскрипцію (реєстрацію) закордонного актового запису цивільного стану на місці. Оплату державного мита можна здійснити заздалегідь шляхом банківського переказу на банківський рахунок Управління столичного міста Варшави.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Заява на транскрипцію закордонного актового запису цивільного стану.
 2. Оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, що підлягає транскрипції (документ про цивільний стан, виданий органом реєстрації актів цивільного стану за кордоном), разом з його офіційним перекладом, виконаним присяжним перекладачем або польським консулом. 
 3. Підтвердження сплати державного мита.
 4. Необхідно пред'явити: документ, що посвідчує особу заявника.

ОПЛАТИ

50 злотих — державне мито за видачу повного витягу після перенесення закордонного актового запису цивільного стану до реєстру актів цивільного стану.
Оплату державного мита можна здійснити за допомогою банківського або звичайного переказу на банківський рахунок Управління столичного міста Варшави або безпосередньо у терміналі самообслуговування у відділі за адресою вул. T.Chałubińskiego 8. 
Номер банківського рахунку для сплати державного мита:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

МІСЦЕ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ВІДПОВІДАЛЬНА УСТАНОВА

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ

Без невиправданої затримки, відповідно до черговості надходження заявок.

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ

Якщо керівник відділу РАЦС відмовить у виконанні транскрипції, він видасть вам адміністративне рішення – у вас є 14 днів, щоб оскаржити його у Мазовецького воєводи. Скаргу потрібно віднести до керівника відділу РАЦС, який видав рішення.

ПРИМІТКИ

Актовий запис цивільного стану, складений за кордоном, може бути перенесений до реєстру актів цивільного стану на прохання особи, якої він стосується, або особи, яка демонструє законний або фактичний інтерес у випадку реєстрації смерті.

НОРМАТИВНА БАЗА

Informacje z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Informacje dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości kwartalnej. Wzór sprawozdania kwartalnego dostępny jest w zakładce -> „Nieczystości ciekłe Przedsiębiorcy”

Informacje dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do:

1. posiadania dokumentów w postaci:

- umowy zawartej z przedsiębiorcą który ma ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

- dowodów uiszczania opłat za ww. usługi.

2. pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością:

- nie rzadziej niż raz na kwartał – w przypadku gromadzenia nieczystości w zbiornikach bezodpływowych

- nie rzadziej niż raz na 2 lata – w przypadku gromadzenia nieczystości w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków
 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykaz obejmuje tylko tych przedsiębiorców którzy wyrazili zgodę na upublicznienie swoich danych.
 

Dotacje dla mieszkańców na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego

ЗАЯВА ПРО СМЕРТЬ.ua

КРОК ЗА КРОКОМ

Переклад на польську мовуПереклад англійською

 

 

 1. Зверніться до будь-якого Відділу реєстрації актів цивільного стану (пол. USC) на території столичного міста Варшави.
 2. Візьміть з собою лікарське свідоцтво про смерть та посвідчення особи або паспорт померлого(-их).
 3. Не забудьте свої документи: посвідчення особи або паспорт.

Інформаційна клаузула про обробку персональних даних

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Лікарське свідоцтво про смерть із зазначенням смерті та її причини, видане лікарем.
 2. Посвідчення особи померлого (паспорт у разі смерті іноземця).
 3. Необхідно пред'явити: документ особи, яка повідомляє про смерть - посвідчення особи або паспорт.
   

ОПЛАТИ

Послуга є безкоштовною.

МІСЦЕ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ВІДПОВІДАЛЬНА УСТАНОВА

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ

Керівник відділу РАЦС зареєструє смерть (тобто складе свідоцтво про смерть) в день повідомлення про неї.
Якщо з технічних причин неможливо зареєструвати смерть у день повідомлення, керівник відділу РАЦС зробить відмітку у свідоцтві про смерть про те, що про смерть було повідомлено. З цим документом можна йти до адміністрації кладовища, щоб поховати померлого. Керівник відділу РАЦС зареєструє смерть якнайшвидше.
 

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ

Якщо керівник відділу РАЦС відмовиться зареєструвати смерть, тоді він видасть вам адміністративне рішення –  у вас є 14 днів, щоб оскаржити його у Мазовецького воєводи. Скаргу потрібно віднести до керівника відділу РАЦС, який видав рішення.

ПРИМІТКИ

 1. Про смерть людини необхідно повідомити протягом 3 днів з дня отримання лікарського свідоцтва про смерть.
 2. Якщо смерть настала внаслідок інфекційного захворювання, повідомлення має бути зроблено протягом 24 годин з моменту смерті.
 3. Про смерть мають повідомити:
  1. чоловік/дружина або діти померлого,
  2. найближчі родичі або свояцтво (споріднені за шлюбом кровні родичі), онуки, правнуки, батьки, дідусі та бабусі, брат, сестра, племінник, племінниця, свояки
 4. Про смерть можна повідомити через довірену особу однієї з вищезазначених осіб.
   

НОРМАТИВНА БАЗА

Wymagane załączniki