Ewidencja gruntów i budynków

Wstecz

Biuro Geodezji i Katastru - pytania

Gdzie mogę znaleźć archiwalne materiały/fotoplany/ortofotomapy/zdjęcia/mapy zniszczeń Warszawy?

Ortofotomapa zniszczonej Warszawy oraz inne historyczne rastry znajdują się w serwisie historycznym (przycisk "Historyczna" na tej stronie internetowej). Rastry są dostępne po najechaniu kursorem myszy na przycisk "zdjęcia" (przycisk jest w górnym prawym rogu mapy)

Jak stworzyć kartotekę lokalu?

Kartoteki są zakładane dla lokali mieszkalnych lub dla lokali o innym przeznaczeniu, dla których uprzednio Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wydało zaświadczenie o samodzielności lokali, przedstawionych w dokumentacji architektoniczno - budowlanej zawierającej rzuty poziome przedmiotowych lokali. W celu założenia kartoteki dla samodzielnego lokalu osoby zainteresowane składają wniosek do Biura Geodezji i Katastru (na druku zgłoszenia zmiany), do którego należy dołączyć:

 1. wspomniane wyżej rzuty lokali,

 2. opcjonalnie arkusze danych ewidencyjnych dla lokalu/li podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia architektoniczno-budowlane, dostarczone dodatkowo rzuty lokalu/li posłużą do weryfikacji danych w arkuszu, a po założeniu kartotek są zwracane wnioskodawcy,

 3. oryginały zaświadczeń o samodzielności lokali lub wskazanie nr zaświadczenia i daty wydania (począwszy od 2013 roku egzemplarze zaświadczeń przesyłane są do Biura Geodezji i Katastru bezpośrednio z Wydziałow Architektury w Dzielnicach) w przypadku, gdy zaświadczenie było wydane do końca 2012 należy przy składaniu wniosku dołączyć jego kopię oraz okazać oryginał w celu poświadczenia, że oryginał został okazany.

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o nieposiadaniu nieruchomości na terenie m.st. Warszawy dla obywatelki Polski mieszkającej w Irlandi?

Gromadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieruchomości w m.st. Warszawa zajmuje się Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dane kontaktowe Biura Geodezji i Katastru: ul. Sandomierska 12; 02-567 Warszawatel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01, 22 443 16 81, 22 443 17 62

e-mail: Sekretariat.BGiK@um.warszawa.pl

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o nieposiadaniu ziemi na terenie m.st Warszawy? 

W celu prawidłowego rozpatrzenia prośby prosimy o wyjaśnienia, do jakich celów niezbędne jest zaświadczenie. Jednoczenie proszę o wysłanie odpowiedzi bezpośrednio na adres mailowy:Bg-udostepnianie@um.warszawa.pl.

Podany adres mailowy, jest adresem Wydziału Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku dodatkowych pytań w powyższej sprawie proszę kierować pytania bezpośrednio na podany adres mailowy.   

Czy w przypadku, gdy osoba otrzymała lokal w drodze spadku w 1997 r., można sprawdzić w Urzędzie Dzielnicy czy dla danego lokalu mieszkalnego jest księga wieczysta lub czy księga jest dla całego budynku oraz czy ktoś jest wpisany do księgi wieczystej, jako właściciel?

Jeśli osoba nabyła spadek w 1997r. i nie przyniosła postanowienia o nabyciu spadku do Urzędu, to najprawdopodobniej nie będzie jej w bazie ewidencji gruntów. Zatem aby uzyskać nr księgi wieczystej powinna zgłosić się do Biura Geodezji i Katastru z prawomocnym postanowieniem o nabyciu spadku (w oryginale) i zgłosić zmianę (w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian będzie nr księgi wieczystej). Spadkodawca może uzyskać także wypis z rejestru lokali (odpłatnie, po złożeniu stosownego wniosku). Wszystko przy założeniu, że odziedziczył lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w nieruchomości gruntowej. Jeśli spadek dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, to takich danych jak nr KW Biuro Geodezji i Katastru nie posiada.

W jaki sposób wierzyciel może sprawdzić nieruchomości należące do dłużnika oraz jego spadkobierców?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ewidencji gruntów i budynków (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne), informacje zawarte w tej ewidencji (np. o właścicielu wykazanym w ewidencji) mogą być udostępnione w formie przewidzianej przepisami prawa, czyli:

 1. wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

 2. wyrysów z mapy ewidencyjnej;

 3. kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

 4. plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych.

Ponadto zgodnie z tymi przepisami Starosta (Prezydent m.st. Warszawy) może wydać wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające dane podmiotów (podmiotem jest np. właściciel nieruchomości), jedynie na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

 3. operatorów:  sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471), systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

 4. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, które mają interes prawny w tym zakresie.

Tym samym wydanie danych podmiotowych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości, dla których wnioskodawca nie figuruje w operacie ewidencyjnym wymaga wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego wynikającego z konkretnego przepisu prawa materialnego lub przedłożonych dokumentów przewidujących dla organu obowiązek wydania danych lub uprawnienie wnioskodawcy do żądania ich wydania.

Jednocześnie wyjaśniamy, że poszukiwanie majątku dłużników leży w kompetencjach komorników sądowych i sądów powszechnych.

Wniosek, wysokość opłat oraz pozostałe informacje znajdują się w karcie informacyjnej na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?