Dodatki mieszkaniowe, obniżki i pomoc w spłacie zadłużenia

null Dodatki mieszkaniowe - pytania

Jakie są możliwości uzyskania pomocy w opłatach czynszowych?

W przypadku lokali mieszkalnych, aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają ubieganie się o standardową pomoc w zakresie zmniejszenia opłat własnych z tytułu użytkowania zajmowanych lokali.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., przy czym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie kryteriów: dochodowego i metrażowego, co oznacza, że:

1) powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza określonych ustawowo norm (zależnych od liczebności gospodarstwa domowego i ewentualnych uprawnień do korzystania ze względów zdrowotnych z dodatkowej powierzchni, w tym również z odrębnego pokoju);

2) uzyskiwany dochód nie przekracza dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 175% najniższej emerytury (wynoszącej obecnie 1.200,00 zł), dla wieloosobowego 125% najniższej emerytury (średnia z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku).

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

O dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną można ubiegać się na podstawie art. 15zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – od dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086 – art. 77 pkt 49).

Wnioski, wraz z klauzulą wskazującą, za jaki okres wnioskodawca ubiega się o dodatek mieszkaniowy będzie można składać do 30 dnia od daty zakończenia obowiązującego na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Jest to „zwykły” dodatek mieszkaniowy, przysługujący na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133) – z tą jedynie różnicą, że może być złożony za miniony okres. Poza tym, muszą być spełnione wszystkie ustawowe uwarunkowania i kryteria:

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali, w tym najemcom z najmem socjalnym lokalu,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie i własnościowe),
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokale mieszkalne bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny albo najem socjalny lokalu.

pod warunkiem spełniania kryteriów formalnych:

metrażowego:

liczebność gospodarstwa domowego

maksymalna powierzchnia lokalu uprawniająca do uzyskania dodatku mieszkaniowego [w m2]

1-osobowe

45,50

2-osobowe

52,00

3-osobowe

58,50

4-osobowe

71,50

5-osobowe

84,50

6-osobowe

91,00

liczebniejsze niż 6 osób

dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym do 70 m2 dolicza się 5 m2 i otrzymany wynik mnoży przez współczynnik 1,3

 

dochodowego:

maksymalny dochód [liczony według formuły: Przychód – Koszty Uzyskania przychodu – składki ZUS]

dla 1-osobowego gospodarstwa domowego – 175% najniższej emerytury – 2.100,00 zł/mies.,

dla wieloosobowego gospodarstwa domowego – 125% najniższej emerytury – 1.500,00 zł/osobę/ mies.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją, która weszła w życie w dniu 5 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 11 – art. 24 pkt 7) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną przedstawia się:

  • dochód za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,

  • wydatki za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można ubiegać się na podstawie art. 15zzzic – art. 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – od dnia 5 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 11 – art. 24 pkt 7).

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „powiększonego o dopłatę do czynszu” można składać do dnia 31 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany tylko raz – na okres 6-miesięcy.

Ta forma pomocy adresowana jest wyłącznie do najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, w tym – najmowanych / podnajmowanych od osób prywatnych, pod warunkiem że:

  1. umowa najmu / podnajmu zawarta została przed dniem 14 marca 2020 r. ,

  2. spełnione są wskazane wyżej kryteria formalne (metrażowe i dochodowe) wymagane do uzyskania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego,

  3. uzyskiwany aktualnie dochód jest niższy o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r.

Możliwe jest przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu – z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę / podnajemcę, nie może jednak przekraczać kwoty 1.500,00 zł/mies.

Czy wydruk " Informacja o wysokości świadczenia” z portalu ZUS EPUE może zastąpić odcinek z renty potwierdzający trzy miesięcy okres dochodu, do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego?

TAK – zaświadczenie z ZUS można zastąpić wydrukiem informacji o wysokości świadczenia pozyskanym z portalu PUE ZUS.

Czy do dochodu wlicza się świadczenie wychowawcze 500+?

Nie wlicza się świadczenia 500+.

Nie znalazłeś informacji?