null Ewidencja ludności i dowody osobiste - FAQ najczęściej zadawane pytania

Informacje dla mieszkańców

 1. W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia meldunku stałego lub czasowego?

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w dowolnej Dzielnicy na terenie m.st. Warszawy.

Zameldowania można dokonać:

- w formie pisemnej - poprzez złożenie w Urzędzie Dzielnicy wypełnionego formularza (formularz jest dostępny w linkach poniżej oraz w urzędach dzielnic) wraz z dostarczeniem wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju zameldowania,

- w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL.

 

 1. Czy można kogoś zameldować posiadając pełnomocnictwo od tej osoby?

Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (udzielonym na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 

 1. W jaki sposób można wymeldować osobę ze swojego mieszkania (jakie dokumenty, jaka opłata)?

Najlepiej, jeśli osoba zameldowana sama dokona wymeldowania. Jeśli jednak nie jest to możliwe, należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy wniosek o wymeldowanie takiej osoby w drodze decyzji administracyjnej. Wymagane dokumenty to: pisemny wniosek i dowód wpłaty 10 zł opłaty skarbowej na rachunek Urzędu. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może dokonać meldunku i jakie dokumenty są wymagane przy meldunku na stałe i czasowo?

Zameldowania może dokonać osoba dorosła, posiadająca zdolność do czynności prawnej.

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP.

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

    - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
    - dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP.

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 

 1. Czy można się zameldować na stałe bez wymeldowania się z poprzedniego miejsca zameldowania?

Tak. Istnieje możliwość zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy, nowego miejsca zameldowania.

 

 1. Czy nieletni mogą być sami zameldowani w mieszkaniu?

Nie. Każdy nieletni wymaga opieki opiekuna prawnego i może być meldowany wraz z opiekunem. Nieletni nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, która jest potrzebna do zameldowania.

 

 1. Co jest wymagane do zameldowania cudzoziemca?

Wymagane dokumenty do zameldowania cudzoziemca na pobyt stały:

 1. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo zgoda na pobyt tolerowany,
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej: paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 3. Członek rodziny, cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 2 niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej: - dokument pobytu lub inny dokument potwierdzający, że jest członkiem rodziny obywatela UE, paszport.

Wymagane dokumenty do zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy:

 1. wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej: - paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 3. Członek rodziny, cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 2 niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:

      - dokument pobytu lub inny dokument potwierdzający, że jest członkiem rodziny obywatela UE,

      - paszport.

Do wglądu:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem tym może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej. Decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

 1. Skończyłem 18 lat i chcę wyrobić pierwszy dowód osobisty. Co muszę zrobić?

Wypełniony i podpisany własnoręcznie  wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.

Wymagane dokumenty przy wyrobieniu pierwszego dowodu osobistego osoby pełnoletniej:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 

 1. Za miesiąc kończę 18 lat. Czy mogę złożyć wniosek o dowód osobisty już teraz?

Tak, ale nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

 1. Co muszę zrobić, żeby wyrobić dziecku dowód osobisty?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 rok życia.

Do wyrobienia dowodu osobistego dziecka potrzebny jest wniosek wraz ze zdjęciem dziecka (wytyczne do zdjęcia do dowodu osobistego dla dziecka są takie same jak u dorosłych).

Wniosek ze zdjęciem należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

Przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze dowodu osobistego dziecka do potwierdzenia tożsamości potrzebny będzie dowód osobisty rodzica.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty ważny jest 5 lat od daty jego wydania dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia oraz 10 lat od daty jego wydania dla dziecka powyżej 5 roku życia.

 

 1. Jaka jest opłata za dowód osobisty?

Nie pobiera się opłat za wyrobienie dowodu osobistego.

Nie znalazłeś informacji?