null Opłaty za odpady komunalne

Rada m.st. Warszawy przyjęła system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zakłada, że stawki są  naliczane od gospodarstwa domowego [1].

Gospodarstwa domowe

W zabudowie wielolokalowej opłata wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele domów jednorodzinnych płacą miesięcznie 107 zł. Jeśli zdecydujesz się na kompostowanie bioodpadów, dostaniesz ulgę w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wyniesie 98 zł.

Jeśli nieruchomość składa się z kilku części, z której jedną zajmują mieszkańcy, a w drugiej też powstają odpady, łączną opłatę liczymy inaczej. Chodzi np. o budynek mieszkalny z lokalami usługowym. Opłata jest wtedy sumą opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości [2]:

 • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (dla domu jednorodzinnego) lub 85 zł (dla zabudowy wielolokalowej);
 • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, rada ustaliła w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. Jeśli na nieruchomości, którą wykorzystujesz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie stoi żaden domek, zapłacisz 181,90 zł za rok za nieruchomość.

Stawka opłaty za pojemnik

Jeśli nieruchomość lub jej część:

to stawka opłaty za pojemnik wynosi:

 • 120 litrów – 18,44 zł;
 • 240 litrów – 36,88 zł;
 • 660 litrów – 101,42 zł;
 • 770 litrów – 118,32 zł; 
 • 1100 litrów – 169,03 zł;
 • 2500 litrów – 384,16 zł;
 • 3500 litrów – 537,83 zł;
 • 4000 litrów – 614,66 zł;
 • 5000 litrów – 768,33 zł;
 • 7000 litrów – 1075,66 zł;
 • 10 000 litrów – 1536,66 zł;
 • 12 000 litrów – 1844,00 zł;
 • 14 000 litrów – 2151,33 zł;
 • 16 000 litrów – 2458,66 zł;
 • 20 000 litrów – 3073,33 zł;
 • 36 000 litrów – 5532,00 zł.

Stawki rada ustaliła dla osób, które segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki dla osób segregujących.

[!] Zapłać za odpady do 28. dnia każdego miesiąca 

 • możesz skorzystać z kreatora deklaracji, czyli elektronicznego narzędzia, które w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości. Dzięki kreatorowi wypełnisz i złożysz deklarację bez konieczności wychodzenia z domu
 • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,
 • jeśli nie masz przypisanego numeru konta, zrób przelew na numer  właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 
 • podaj dane identyfikujące składającego deklarację, 
 • wpisz miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • zapłacić możesz również w kasie Twojego urzędu dzielnicy oraz w wybranych placówkach pocztowych bez prowizji.

[!] Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, złóż deklarację jak najszybciej. Możesz przekazać ją:

 • w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w formie elektronicznej przez platformę ePUAP,
 • pocztą bezpośrednio do Twojego urzędu dzielnicy. 

Jeśli zmienią się jakiekolwiek dane, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba gospodarstw domowych na nieruchomości), złóż nową deklarację do 10 dnia kolejnego miesiąca [3].

[!] Deklaracje składają:

 • właściciele nieruchomości (w tym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi),
 • zarządcy lub administratorzy, np. w przypadku spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych (np. blokach) nie składają deklaracji samodzielnie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Złóż deklarację”.

[1] 18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu tego rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.

[2] Art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

[3] Zgodnie z uchwałą nr LVI/1750/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele), mają obowiązek pozbywać się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Jeśli jesteś takim właścicielem, musisz zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

ULOTKA

 

Uchwały

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 9 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR XL/1254/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności,

UCHWAŁA NR XL/1255/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

UCHWAŁA NR XL/1256/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (DZ. URZ. WOJ. 2022.6598)

Uchwała nr LXV/2149/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2022.6599)

Informacje archiwalne:

Poprzednie zasady i stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obowiązujące do 31.12.2021 r.)

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1632/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. 

Nie znalazłeś informacji?