Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

null Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 4. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Możesz je złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.
 5. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 4. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii Sekcja Geologii

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?