Dodatek osłonowy, dodatek węglowy i inne

null Przyznanie dodatku na pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy

[!] Termin składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytuły wykorzystywania niektórych źródeł ciepła skończył się z dniem 30 listopada 2022 r.

Drodzy Mieszkańcy,
zgodnie z obowiązującą ustawą osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatków na pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, powinny go otrzymać w ciągu 30 dni. 
Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło blisko 11 tysięcy wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Nasi pracownicy stale pracują nad weryfikacją dokumentów i nad tym, aby wszystkie dodatki zostały wypłacone tak szybko, jak to możliwe. 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w przypadku ewentualnych opóźnień.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze jako główne źródło ciepła zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilonego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy.

Krok po kroku

 1. PRZEZ INTERNET

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 1. W URZĘDZIE
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij ,wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
  2. Wniosek złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub wyślij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
  3. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych kończy się wydaniem informacji, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy nie wskazałeś adresu poczty elektronicznej, możesz uzyskać informację o przyznaniu dodatku węglowego w urzędzie.
  4. W przypadku odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku zostanie wydana decyzja administracyjna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Platforma ePUAP.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy 
 3. Za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 r.
 2. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 3. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 4. W przypadku odmowy przyznania świadczenia zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 5. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd kontaktuje się z  osobą ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy.
  • zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 3. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 6. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 7. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 8. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
  1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 9. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:
  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
   2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany; 
  3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 11. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 12. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?