null Udostępnienie za życia miejsca grzebalnego w kwaterze m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym w Warszawie

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek o udostępnienie za życia miejsca grzebalnego, zawierający wskazanie cmentarza, na którym ma być urządzony grób, określenie rodzaju grobu (urnowy murowany rodzinny lub nisza urnowa w kolumbarium), informację o miejscu zamieszkania osoby, dla której przygotowywany będzie grób oraz uzasadnienie wniosku, pamiętając, że:
  1. zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób urnowy murowany urnowy rodzinny albo w niszy urnowej w kolumbarium, może być udzielona osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła 75 rok życia;
   • ukończyła 70 rok życia i jest  bezdzietna;
   • choruje na ciężką chorobą nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
  2. kryteria rozpatrywania wniosków są następujące:
   • zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej;
   • zasługi dla Warszawy;
   • nadane odznaczenia państwowe;
   • udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
   • pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych;
   • nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe, dokumentujące zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
  3. na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym w Warszawie nie udziela się zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny.
 2. Dysponentem miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy są:
  1. Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona;
  2. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie – Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Komunalny Południowy;
  3. Organizacje lub instytucje (tzw. gestorzy).
 3. Złoż wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy – osobiście, drogą pocztową, lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.
 4. W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  1. bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP,
  2. podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Otrzymasz odpowiedź o podjętej decyzji wraz z pouczeniem o dalszym toku postępowania.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika zawierający:
  1. wskazanie cmentarza,
  2. informację dotyczącą rodzaju grobu,
  3. uzasadnienie wniosku,
  4. informację o miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek.
 2. Dokument tożsamości lub inny potwierdzający wiek wnioskodawcy (do okazania).
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku niespełnienia kryteriów wiekowych.
 4. Dokumenty potwierdzające:
  1. zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zasługi dla Warszawy,
  3. nadanie odznaczeń państwowych,
  4. udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych,
  6. nadanie innych odznaczeń i wyróżnień honorowych, branżowych, itp. dokumentujących zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Wolne od opłaty skarbowej.
 2. Opłaty za miejsce pod grób urnowy lub za niszę urnową w kolumbarium pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika opłata wynosi 17 zł od pełnomocnictwa.
 4. Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 5. Zapłata opłaty skarbowej:
  1. karta płatnicza korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. L. Kruczkowskiego 2 w Warszawie;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczy zmarłej/ zmarłego................”
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9.00-15.00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 3770/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?