Zadania z zakresu gospodarki leśnej

null Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Pamiętaj o dołączeniu opisu taksacyjnego lasu w przypadku braku dokumentacji urządzeniowej dla przedmiotowej działki.
 6. Koniecznie dołącz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskaną z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
 7. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.
 8. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
 9. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 10. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie decyzji, sporządzony zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Opis taksacyjny lasu w przypadku braku dokumentacji urządzeniowej dla przedmiotowej działki.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
  2. bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy,
  3. u inkasenta.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 4. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście w Wydziale Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska – Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?