Rejestracja małżeństw

null Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Udaj się do wybranej siedziby USC m.st. Warszawy (za wyjątkiem Pragi-Południe, siedziby USC przy ul. Falęckiej, Archiwum oraz Sekcji Obrotu zagranicznego przy ul. T. Chałubińskiego 8).
 4. Nie zapomnij dokumentu tożsamości.
 5. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej.
 6. Na miejscu przed kierownikiem USC złożysz pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

 1. 38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. Do zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą może zostać wydany, na wniosek osoby uprawnionej, wielojęzyczny formularz. Za jego wydanie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?