Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

null Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Możesz je złożyć również w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd miasta stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
  2. bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy,
  3. u inkasenta.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 4. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska – Wydział Gospodarowania Wodami i Geologii – Sekcja Geologii

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?