Zameldowanie/wymeldowanie

null Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

Jeśli jesteś cudzoziemcem i zamieszkałeś w Polsce na stałe, zamelduj się.

Sprawdź, jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP  potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

ZAMELDUJ SIĘ (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP).

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny takiego obywatela może złożyć wniosek o zameldowanie przez ePUAP, niemniej jednak i tak musi udać się do urzędu w celu przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu oraz wskazującego na okres w jakim cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium RP.

 II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk: „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 2. Pamiętaj o:
  a. dokumencie tożsamości (opisanym w sekcji "Wymagane dokumenty" w pkt 2 4).
  b. oryginale dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zameldowania. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 3. Obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 4. Oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
 5. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (do wglądu),
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.
 5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?