null Zezwolenie na pochowanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w alejach zasłużonych i w kwaterach m.st. Warszawy na pozostałych cmentarzach komunalnych

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek o wyrażenie zgody na pochowanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach lub w alejach zasłużonych i kwaterach m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Północnym i na Cmentarzu Komunalnym Południowym, pamiętając, że kryteria rozpatrywania wniosków są następujące:
  1. zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zasługi dla Warszawy;
  3. nadane odznaczenia państwowe;
  4. udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych;
  6. nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe, dokumentujące zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
 2. Przygotuj dokumenty potwierdzające wystąpienie powyższych okoliczności.
 3. Dysponentem miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy są:
  1. Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona;
  2. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie;
  3. Organizacje lub instytucje (tzw. gestorzy).
 4. Złóż wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy – osobiście, drogą pocztową, lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.
 5. W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  1. bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  2. bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 6. Otrzymasz pisemną odpowiedź o podjętej decyzji.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający informacje o osobie zmarłej w tym:
  1. zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zasługi dla Warszawy,
  3. nadane odznaczenia państwowe,
  4. udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych,
  6. nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe, itp.
 2. Dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności wymienione we wniosku (oryginały lub poświadczone kopie).
 3. Do wglądu odpis skrócony aktu zgonu.
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Zezwolenie jest wolne od opłaty skarbowej.
 2. Opłaty za miejsce pod grób lub za nisze pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata wynosi 17 zł od pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 4. Zapłata opłaty skarbowej:
  1. karta płatnicza – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. L. Kruczkowskiego 1 w Warszawie;
  2. na rachunek bankowy: Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dotyczy zmarłej/ zmarłego................”
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9.00-15.00).

Miejsce złożenia i odbioru

 

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
 2. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 3. pocztą

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie – w możliwie najkrótszym terminie.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wnioskodawcami mogą być:

 1. organizacje lub instytucje działające w porozumieniu z rodziną zmarłego,
 2. osoby prywatne działające osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem organizacji lub instytucji.

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.
 2. Uchwała Nr LXXXV/2186/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca do pochowania zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego i Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz sprawowania opieki nad grobami zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Stołecznego Warszawy, a także innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?