null Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Krok po kroku

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
 2. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia.
 3. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Wniosek możesz złożyć również przez stronę www.gov.pl.
 5. Otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika:
  1. w siedzibie organu gminy – pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności;
  2. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności (sporządzone w formie dokumentu elektronicznego lub w razie niemożności dostarczenia – odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa).
 3. W przypadku działania przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora:
  1. w siedzibie organu gminy – należy okazać dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą, w imieniu której zgłoszenie jest wnoszone;
  2. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – należy dołączyć dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą, w imieniu której zgłoszenie jest wnoszone (sporządzony w formie dokumentu elektronicznego lub w razie niemożności dostarczenia – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu).

Opłaty

Brak

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dokonuje:
  1. posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. rodzic, opiekun lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
 2. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym może dokonać:
  1. posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych:
   • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
   • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w organie gminy, który wydał dowód,
   • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  2. rodzic, opiekun lub kurator:  
   • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
   • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w organie gminy, który wydał dowód,
  3. pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne: 
   • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
   • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w organie gminy, który wydał dowód.
 3. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia otrzymuje się:
  1. z urzędu – w przypadku dokonania zgłoszenia osobiście w siedzibie organu gminy,
  2. na żądanie – w przypadku dokonania zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
  3. automatycznie na skrytkę ePUAP – w przypadku dokonania zgłoszenia przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej.
 4. Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego nie podlega zawieszeniu.
 5. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
 6. Zawieszenie certyfikatów, o których mowa powyżej, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
 7. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w tym okresie.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?