Wstecz

Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Uchwała antysmogowa

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza (obowiązuje od 11 listopada 2017 roku). Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

 

Jakie zmiany wprowadza uchwała antysmogowa?

Zakaz stosowania od 1 lipca 2018:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (mokre drewno).

Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?

 1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii),

 2. do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

 3. do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

 4. użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

 5. posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 

Kontrola i sankcje

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  

Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Mazowsze (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz spalania węgla w Warszawie

26 kwietnia 2022 r. radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli uchwałę zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową.

Najważniejsze zmiany:

 • wprowadzenie zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

 • od 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

 • od 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

 • wprowadzenie zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

 • wprowadzenie w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

 • pozostawienie możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

 

Nowelizacja uchwały antysmogowej 

Tekst ujednolicony uchwały antysmogowej 

Program Ochrony Powietrza z 8 września 2020 r.

Radni województwa mazowieckiego przyjęli Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu).

Co zawiera program ochrony powietrza?

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej (pozostały obszar województwa).

W dokumencie znajdziemy m.in.:

 1. obszary przekroczeń norm jakości powietrza,

 2. poziomy emisji,

 3. źródła odpowiedzialne za przekroczenia,

 4. wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza,

 5. podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań,

 6. prognozy jakości powietrza.

Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Dodatkowo miasto stołeczne Warszawa, zgodnie z zapisami zawartymi w nowo przyjętym dokumencie, powinno podejmować działania zmierzające do modernizacji taboru komunikacji miejskiej, rozwoju komunikacji tramwajowej czy przygotować strefy ograniczonego transportu w wersji pilotażowej i docelowej. Zgodnie z nowo przyjętym programem m.st. Warszawa do 2026 r powinno wprowadzić strefy ograniczonego  transportu.

Radni uchwalili plan działań krótkoterminowych, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza czyli podczas tzw. "alarmów smogowych". Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane są na stronach internetowych: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (otwarcie w nowym oknie), na stronach miejskich oraz w aplikacji 19115, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach informacyjnych telewizji regionalnych lub w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB). 

Jest to m.in.:

 1. zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Zakaz nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii.

 

Mazowsze (otwarcie w nowym oknie)

Jak Warszawa pomaga mieszkańcom dostosować ogrzewanie indywidualne do wymogów nowej uchwały?

Mieszkańcy Warszawy mogą złożyć wniosek o dotację na wymianę starych pieców na nowe gazowe lub na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warszawa udziela także dotacji na inwestycje wykorzystujące lokalne źródła energii odnawialnej. 

Informacje o dotacjach można znaleźć na stronie Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska (otwarcie w nowym oknie)