null 14 Konkurs Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 14. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy i wynosi łącznie 2,8 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2024 roku.

Wnioski były przyjmowane od 8 do 25 marca 2024 roku.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie

https://www.mff.mazovia.pl/konkurs/.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia Konkursu może ulec zmianie.

Ostateczne wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mff.mazovia.pl w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Instytut listownie lub drogą elektroniczną zawiadamia wybranych przez komisję konkursową wnioskodawców o rozstrzygnięciu Konkursu.

Nie znalazłeś informacji?