null Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Od 1 kwietnia 2021 roku dotychczasowe Biuro Polityki Mobilności i Transportu zostało zlikwidowane, a jego zadania przejęły:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego - w zakresie strategicznego planowania układu transportowego i realizacji programu wykonawczego strategii #Warszawa2030 w zakresie polityki mobilności;

Biuro Infrastruktury - w zakresie prowadzenia zadań związanych z prowadzeniem i rozwojem usług transportu publicznego, w tym współpracy z gminami metropolii warszawskiej w tym zakresie; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZTM;

Biuro Funduszy i Polityki Rozwoju - w zakresie prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZDM, SZRM, ZOM;

Biuro Polityki Lokalowej - zadania z zakresu rewitalizacji.

Nowe Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym przejęło kompetencje organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

Zmiany mają związek z przyporządkowaniem zadań związanych z polityką mobilności, które mają usprawnić realizację priorytetowych inwestycji prowadzonych przez miasto.

Do zadań Biura należy między innymi:

  1. usprawnienie procesu rozpatrywania projektów organizacji ruchu poprzez ścisłą współpracę jednostek miejskich;

  2. wsparcie sprawnej realizacji priorytetowych projektów (m.in. Nowe Centrum Warszawy);

  3. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez realizację projektów z rekordowego w skali światowej audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji;

  4. uspokojenie ruchu na większą skalę, wdrożenie nowych stref „tempo 30”.

Kontakt

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym 

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Telefon: 22 443 06 54

Faks: 22 443 06 41

Email: Sekretariat.BZRD@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Nie znalazłeś informacji?