Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - decyzja na lokalizację urządzeń liniowych w pasie drogowym ulic

 

Jeśli chcesz wnioskować o decyzję na lokalizację urzadzeń liniowych terenie zlokalizowanym w pasie drogowym, sprawdź do kogo powinieneś złożyć wniosek. Wniosek kieruj do zarządcy drogi. 

 1. Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Wykaz dróg dostępny jest tutaj.

 2. Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące części ulic w dzielnicy Śródmieście, z wykazem dróg możesz zapoznać się tutaj.

 3. Urzędy Dzielnic (otwarcie w nowym oknie) - dzielnice zarządzają drogami gminnymi (są to pozostałe drogi nie ujęte w wykazach powyżej). 

Drogami ekspresowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (otwarcie w nowym oknie).

 

Poniższe informacje dotyczą terenów zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia.

 2. Do wniosku dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”. 

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę w pasie drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem drogowym.

 2. Wypis z KRS inwestora (aktualny - z ostatnich 6 miesięcy).

 3. W przypadku występowania w imieniu Inwestora, pełnomocnictwo inwestora podpisane przez osoby uprawnione (wymienione w KRS),

 4. Uchwała wspólnoty mieszkańców

 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie.

 6. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikami mapowymi - 1 egz.

 7. Zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gdy umieszczenie obiektu wymaga usunięcia krzewów lub drzew w rejonie układu urbanistycznego lub pojedynczego obiektu wpisanego do wykazu zabytków nieruchomych po wcześniejszym uzyskaniu od Zarządu Terenów Publicznych upoważnienia do uzgodnień i pozwoleń.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, ul. Podwale 23, Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),

 2. art. 104 Kpa oraz art. 29 ust. 1 i 4 prawa o drogach publicznych

 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?