null Dzienny opiekun - pytania

Czy możliwe jest sprawowanie opieki nad dziećmi bez wsparcia rodzica lub wolontariusza?

Tak, ale tylko wtedy gdy grupa liczy mniej niż pięcioro dzieci. Jednak ze względów bezpieczeństwa i dla dobra dzieci rodzice powinni takich sytuacji unikać. W tym celu dzienny opiekun w porozumieniu z rodzicami ustala grafik dyżurów rodzicielskich/wolontariackich.

Czy jest możliwość zmiany grupy dzieci pomiędzy lokalizacjami DO?

Dopuszcza się możliwość zmiany grupy dzieci pomiędzy lokalizacjami dziennego opiekuna po uzyskaniu akceptacji wniosku rodziców złożonego do Dyrekcji Zespołu Żłobków.

Co to jest dzienny opiekun?

Jest to alternatywna forma opieki nad dziećmi do lat 3 po ukończeniu 1-go roku życia w warunkach zbliżonych do domowych realizowana z funduszy publicznych.

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest program dziennego opiekuna?

Jest to forma opieki nad dziećmi do lat 3 po ukończeniu 1-go roku życia, ale w momencie rejestracji wniosku w systemie dziecko nie musi mieć ukończonego 12 m-ca życia – rejestracja może nastąpić w momencie uzyskania numeru PESEL lub aktu urodzenia dziecka. Oferta jest przedstawiana rodzicom w miarę uwalniania miejsc po ukończeniu 12 miesięcy przez dziecko.

Zapoznaj się z informacjami o punktach dziennego opiekuna 

Z ilu podopiecznych maksymalnie może składać się grupa dzieci, nad którą opiekę sprawuje dzienny opiekun?

Dzienny opiekun powinien bowiem świadczyć usługi opiekuńcze dla  5-ciorga dzieci, a za zgodą wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do punktu dziennego opiekuna 8-giem dzieci,  przy pomocy jednego rodzica lub wolontariusza. Zawsze jednak z dziećmi winna być poza dziennym opiekunem druga osoba (rodzic/wolontariusz).

Sprawowanie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna wymagać będzie świadczenia pomocy przez rodzica lub wskazanego przez tego rodzica wolontariusza co najmniej 8 godzin w czasie tygodnia.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki.

Szczególną wagę przywiązuje się do właściwej współpracy dziennego opiekuna i rodziców.
Kreowanie standardów opiekuńczych powierza się nie tylko dziennym opiekunom, ale w równym stopniu rodzicom (wskazanym przez rodziców wolontariuszom).

Jakie są koszty i opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna?

Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez dziennego opiekuna, rodzic/opiekun prawny ponosi opłatę w wysokości 1,78 zł.

Uchwała w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Rodzic/opiekun prawny dostarcza we własnym zakresie wyżywienie i napoje dla dziecka oraz wyprawkę. Kryterium kwalifikującym do skorzystania ze zwolnień od ponoszenia opłat za pobyt dziecka (w żłobku lub) u dziennego opiekuna jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.

Opłaty za pobyt dziecka w punkcie DO wnosi się w terminie do dnia 12 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy prowadzonej przez kierownika wskazanego żłobka lub na podane konto bankowe. Brak wpłat może być powodem rozwiązania umowy o korzystanie z usług dziennego opiekuna.

Gdzie w Warszawie świadczone są usługi dziennego opiekuna?

Aktualnie w Warszawie dzienni opiekunowie świadczą usługi opiekuńcze w 17 lokalizacjach. Wykaz lokali mieszkalnych, w których są świadczone usługi dziennego opiekuna w m. st. Warszawa znajduje się na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Zobacz wszystkie punkty dziennego opiekuna

W jakich godzinach świadczone są usługi dziennego opiekuna?

Zależne jest to od potrzeb i ustaleń grupy rodzicielskiej z dziennym opiekunem. Nie może być to więcej niż 8 godzin w każdy dzień roboczy (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Kto sprawuje opiekę nad dziećmi?

Opiekę nad dziećmi sprawuje dzienny opiekun. Dzienni opiekunowie są osobami wyłonionymi w trybie konkursowym ogłaszanym przez Prezydent m.st. Warszawy, spełniającymi kryteria ustawowe określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie kompetencji formalnych jak i doświadczenia zawodowego w opiece nad dziećmi oraz spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak i prawnych.

Dzienny opiekun jest wspierany przez rodziców. Pomoc ta ma wyrażać się przede wszystkim systematycznym współdziałaniem rodziców z dziennymi opiekunami. Rodzica może zastępować wskazany przez niego wolontariusz.

Jakie kryteria muszą spełniać rodzice/opiekun prawny, aby ubiegać się o opiekę sprawowaną przez dziennego opiekuna?

  1. miejsce zamieszkania w m.st. Warszawa
  2. odprowadzanie podatku dochodowego do US właściwego dla m.st. Warszawy (lub dostarczenie kopii formularza ZAP-3 tj. deklaracja odprowadzania podatków w m.st. Warszawa w następnym roku rozliczeniowym).

Jest to forma opieki nad dziećmi do lat 3 po ukończeniu 1-go roku życia, ale w momencie rejestracji wniosku w systemie dziecko nie musi mieć ukończonego 12 m-ca życia – rejestracja może nastąpić w momencie uzyskania numeru PESEL lub aktu urodzenia dziecka.

Oferta jest przedstawiana rodzicom w miarę uwalniania miejsc po ukończeniu 12 miesięcy przez dziecko.

Czy usługa dziennego opiekuna świadczona jest w okresie ferii i wakacji?

W okresie wakacyjnym i w okresie ferii zimowych punkty DO prowadzą działalność zgodnie z indywidualnymi ustaleniami rodziców z dziennym opiekunem.

Kto sprawuje opiekę nad dziećmi kiedy zachoruje opiekun?

W czasie mniejszego zapotrzebowania na opiekę lub absencji dziennego opiekuna – organizowane mogą być zastępstwa, grupy mogą być łączone lub może nastąpić czasowe oddelegowanie do innego punktu DO na czas zamknięcia punktu.

Jeżeli punkt jest zamknięty z powodu choroby dziennego opiekuna – rodzic może skorzystać z urlopu „opieka nad dzieckiem” w swoim miejscu pracy oraz z uprawnień wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czy w punktach DO prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci?

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych należy do zadań dziennego opiekuna. Dzieci wraz z opiekunem mogą korzystać z zajęć edukacyjnych prowadzonych w żłobkach współpracujących (np. rytmika, przedstawienia teatralne) w dni wg ustalonego harmonogramu. O ile rodzice w danej grupie/w punkcie DO są zainteresowani zwiększeniem dostępności oferty zajęć edukacyjnych organizują to we własnym zakresie, uzgadniając terminy zajęć z dziennym opiekunem.

W jaki sposób można zrezygnować z usług dziennego opiekuna?

Jest kilka sposobów w jaki można dokonać rezygnacji:

  1. za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia 
  2. na mocy porozumienia stron 
  3. w przypadku naruszenia przez rodziców postanowień umowy w sposób natychmiastowy 
  4. z upływem okresu na jaki umowa została zawarta.

Czy kontynuacja opieki w następnym roku "żłobkowym" następuje automatycznie?

Kontynuacja opieki na kolejny rok „żłobkowy” nie następuje automatycznie, zgodnie z zapisami w umowie – rodzice zobowiązani są do 15 maja złożyć deklarację woli przedłużenia umowy na następny rok. Nie dotyczy to dzieci, które przed 31.VIII włącznie ukończą 3-ci rok życia.

Czy jest dopuszczalna zmiana grupy pomiędzy lokalizacjami DO?

Dopuszcza się możliwość zmiany grupy dzieci pomiędzy lokalizacjami DO po uzyskaniu akceptacji wniosku rodziców złożonego do Dyrekcji Zespołu Żłobków.

Nie znalazłeś informacji?