Wstecz

Identyfikatory dla Saskiej Kępy (SK)

Identyfikatory SK uprawniają do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa (Strefa SK). Strefa SK to obszar osiedla Saska Kępa, wyłączony z ruchu i oznakowany znakiem typu B-1 (zakaz ruchu), ograniczony granicami Osiedla Saska Kępa: wzdłuż osi rzeki Wisły do mostu Poniatowskiego, południową stroną wzdłuż al. Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona, wzdłuż parzystej strony od osi al. Waszyngtona do linii elektrycznej biegnącej główną alejką ogródków działkowych, wzdłuż tej linii od zachodu do osi al. St. Zjednoczonych.

Zakaz ruchu wprowadzony jest zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Identyfikatory SK obowiązują tylko w czasie przewidzianym w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

Kto może otrzymać identyfikator

O Identyfikatory SK mogą ubiegać się:

  1. osoby fizyczne, będące dysponentami pojazdu, zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy SK i przedstawiające dokumenty poświadczające zameldowanie (np. dowód osobisty), lub zamieszkujące na terenie Strefy SK i legitymujące się dokumentem poświadczającym posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia lokalu, umowa najmu lokalu itp.),

  2. osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terenie Strefy SK oraz będące dysponentem pojazdu. 

Aby otrzymać identyfikator, zainteresowana osoba jest zobligowana do złożenia w Urzędzie Dzielnicy, stosownego wniosku lub podania. 

Wniosek składany jest w przypadku wydania identyfikatora na pierwszy samochód. W przypadku posiadania więcej niż jednego samochodu – na pierwszy składany jest wniosek na kolejne podania.

Podanie składane jest również, gdy osoba ubiegająca się o identyfikator nie mieszka na terenie objętym identyfikatorami SK, ale może mieć potrzebę aby się tam dostać, bo np.:  ma rodziców w podeszłym wieku/chorych, którzy tam mieszkają, pracuje np. jako konserwator/administrator budynków znajdujących się w strefie itp.

Składając podanie należy umotywować dlaczego identyfikator jest potrzebny. 

Niezależnie czy jest to osoba fizyczna czy prawna, składa się jedynie wniosek lub podanie – dokumenty dotyczące samochodu i lokalizacji w strefie są jedynie do okazania.

Identyfikatory SK obowiązują jedynie w przypadku ograniczenia wjazdu w Strefę SK – ma to miejsce przeważnie w przypadku dużych imprez/koncertów organizowanych na Stadionie Narodowym.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek (na pierwszy samochód) lub podanie (na kolejny samochód, osoba nie mieszka na terenie Strefy SK)

  • Dowód osobisty 

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, dla którego wnioskodawca chce uzyskać identyfikator SK, a w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o identyfikator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, także dokument potwierdzający dysponowanie pojazdem (np. umowa leasingu, umowa użyczenia itp.)

Miejsce odbioru

Identyfikatory wydawane są na stanowiskach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Grochowskiej 274

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?