null Karta Honorowa

Do czego uprawnia i komu jest przyznawana Karta Honorowa

Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie).

Karta Honorowa (z naklejką RFID) wyłożona w pojeździe za szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności) uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

UWAGA!

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Kart Honorowych

Karta Honorowa wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Niezbędne dokumenty

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) składającego wniosek uczestnika walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie);

  2. odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”;

  3. oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Honorowej

Kartę Honorową wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Honorowej

O nową Kartę Honorową można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet dokumentów.

Utrata Karty Honorowej

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Honorowej, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Przydatne strony

Karta usługi - Karta Honorowa (otwarcie w nowym oknie).

Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?