null Karta Powstańca

Do czego uprawnia Karta Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Karta Powstańca (z naklejką RFID) wyłożona w pojeździe za przednią szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności), uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

UWAGA!

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wzór Karty Powstańca (otwarcie w nowym oknie).

Wydawanie Kart Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) składającego wniosek uczestnika Powstania Warszawskiego;

  2. odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego;

  3. oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Powstańca

Kartę Powstańca wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Powstańca

O nową Kartę Powstańca można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata Karty Powstańca

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Powstańca, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Przydatne informacje

Karta usługi - Karta Powstańca (otwarcie w nowym oknie).

Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?