null Klauzula informacyjna konta FB Warszawa 19115

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) Urzędu m.st. Warszawy na platformie społecznościowej Facebook. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em Urzędu m.st. Warszawy na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przez interakcję z fanpage’m należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a.

 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.

 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a;

 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Urząd m.st. Warszawy nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

   • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

   • dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 


[1] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.