null KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MIEJSKIEGO CENTRUM KONTAKTU WARSZAWA 19115

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MIEJSKIEGO CENTRUM KONTAKTU WARSZAWA 19115

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5, a także odpowiednio Podmioty realizujące zgłoszenia zarejestrowane w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Ich lista znajduję się tutaj (otwiera nowe okno).

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych przez Prezydenta m.st. Warszawy, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania  dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych przez Podmioty realizujące zgłoszenia zarejestrowane w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 należy skontaktować się z właściwym w sprawie Podmiotem.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy oraz Podmiotach realizujących zgłoszenia zarejestrowane w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 związanych z obsługą Pani/Pana zgłoszenia;

kontaktu zwrotnego  w związku z realizacją  zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b) podmioty realizujące zgłoszenia zarejestrowane w systemie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606 950 000, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.