Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Komunikat dotyczący wymiany prawa jazdy

Warunkiem koniecznym wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest potwierdzenie danych i informacji w nim zawartych.

Organ wymieniający prawo jazdy występuje o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie do organu który wydał to prawo jazdy lub do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa w którym prawo jazdy zostało wydane[1].

Potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy może przedłożyć osoba wnioskująca o wymianę prawa jazdy.

Brak potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wymiany zagranicznego prawa jazdy.

Obywateli Ukrainy informujemy:

pismem z dnia 27 kwietnia 2024 r. Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej poinformował, że z dniem 23 kwietnia 2024 r. konsulat zawiesza przyjmowanie wniosków dla potwierdzenia autentyczności danych w dokumencie prawa jazdy i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie dla mężczyzn obywatelstwa Ukraińskiego w wieku 18-60 lat.

[1] § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.)

Nie znalazłeś informacji?