Specific category icon

Transport drogowy

Wstecz

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie) i dokonaj opłat.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wraz z wypisem/ami z licencji  bądź informację (telefonicznie lub SMS) o możliwości odbioru wyżej wymienionych dokumentów.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 4. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji  (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
  a. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
  b. dokumenty potwierdzające:
  - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  - posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  - udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  - własność nieruchomości,
  Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.
  Stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe  (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 7. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem  (wzór przykładowego wykazu do pobrania).
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
 9. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

   
  Okres ważności licencji w latach
  Od 2 do 15
  Powyżej 15 do 30
  Powyżej 30 do 50
  Licencja
  700 zł
  800 zł
  900 zł
  Jeden pojazd samochodowy (11%)
  77 zł
  88 zł
  99 zł
  Razem
  777 zł
  888 zł
  999 zł
 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
 • za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
 • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 • za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy,   powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak  za zmianę licencji. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie  licencji.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. 

W tytule wpłaty wpisz: LICENCJATRANSPORTOWA (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję transportową.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 (parter) 00-691 Warszawa lub na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, CityBank nr rachunku 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

  Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
  W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o udzielenie licencji/wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Nie znalazłeś informacji?