Specific category icon

Transport drogowy taksówką

Wstecz

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontraktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 
 5. Odbierz dodatkowe oznakowanie taksówki (tabliczkę informacyjną z hologramem, identyfikator kierowcy TAXI).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę.
 3. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe.
 6. Dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (do wypełnienia w treści wniosku).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 8. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze m.st. Warszawy wynosi:

 • 320 zł - na okres 2-15 lat,
 • 380 zł - na okres 16-30 lat,
 • 450 zł - na okres 31-50 lat.

Opłatę można wnieść:

 • kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; 
 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004*;
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

*W tytule wpłaty wpisz: LICENCJATAXI (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję taksówkową.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 

 • kartą płatniczą - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
 • na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, CityBank nr rachunku 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
 • w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 (parter) 00-691 Warszawa.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Prezydent m.st. Warszawy udziela licencji na określony pojazd i obszar miasta st. Warszawy.
 4. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).  
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?