Rejestracja pojazdów - pozostałe

null Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej oraz zgodę. Formularze dostępne są również w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie pod numerem (22) 443-29-42. 
 5. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2), złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. 
 6. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność, wymagamy obecności wszystkich współwłaścicieli lub musisz mieć udzielone przez nich pełnomocnictwa (wzór upoważnienia). 
 7. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie. 
 8. Otrzymasz decyzję w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dowód własności pojazdu, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie prawa własności.
 4. Dokumenty stwierdzające konieczność nadania cech identyfikacyjnych:
  1. oświadczenie, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
  2. dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
  3. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
  4. dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  5. dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  6. prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
  7. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinia rzeczoznawcy samochodowego, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
  8. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 5. Opinia rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana.
 6. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.
 7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór pełnomocnictwa).
 8. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 9. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca,tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  1. wiza Schengen lub wiza krajowa,
  2. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  3. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  4. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  5. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  6. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  7. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
 2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

Opłaty

 1. 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej.
 2. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w dowolnej kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca  sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Decyzja w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej może być wydana również w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej w pojeździe, bądź utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych.
 2. Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?