null Informacje z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Informacje dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości kwartalnej. Wzór sprawozdania kwartalnego dostępny jest w zakładce -> „Nieczystości ciekłe Przedsiębiorcy”

Informacje dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do:

1. posiadania dokumentów w postaci:

- umowy zawartej z przedsiębiorcą który ma ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

- dowodów uiszczania opłat za ww. usługi.

2. pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością:

- nie rzadziej niż raz na kwartał – w przypadku gromadzenia nieczystości w zbiornikach bezodpływowych

- nie rzadziej niż raz na 2 lata – w przypadku gromadzenia nieczystości w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków
 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykaz obejmuje tylko tych przedsiębiorców którzy wyrazili zgodę na upublicznienie swoich danych.
 

Dotacje dla mieszkańców na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego