null Sprzątanie jezdni

Kalendarz sprzątania

Kalendarz sprzątania ulic dostępny jest na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta (otwarcie nowego okna)

Sprzątanie warszawskich ulic odbywa się każdej nocy. Co tydzień według ustalonego harmonogramu czyszczone na mokro jest łącznie 1300 km dróg.

Oczyszczanie ulic zlecane przez Zarząd Oczyszczania Miasta odbywa się nocami i obejmuje część stołecznych dróg. Pozostałe ulice o kategorii gminnej podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic, drogi ekspresowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uliczki osiedlowe – administracjom i wspólnotom mieszkaniowym.

Oczyszczanie jezdni latem

  • Letnie mechaniczne oczyszczanie jezdni będących w gestii Zarządu Oczyszczania Miasta dotyczy ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

  • Częstotliwość mechanicznego oczyszczania jezdni wynika z harmonogramu robót. Za każdym razem przed sezonem letnim w harmonogramie określa się, jak często ulice będą zamiatane i zmywane mechanicznie i ile pieniędzy przeznacza się na te prace.

  • Zamiatanie mechaniczne przeprowadza się po to, żeby dokładnie oczyścić jezdnię na całej jej szerokości. Czyści się również takie elementy jezdni jak: opaski, zatoki przystankowe i zatoki parkingowe usytuowane w poziomie jezdni, mające utwardzone nawierzchnie, tzw. martwe pola jezdni oraz utwardzone pasy rozdzielające jezdnie. Na odcinkach ulic, gdzie nie występuje opaska, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni, czyszczone są krawężnik i pas chodnika lub ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 0,5 m.

  • Zmywanie mechaniczne polega na zmyciu z całej szerokości jezdni drobnych zanieczyszczeń i pyłu, które pozostały po zamiataniu mechanicznym.

  • ZOM kontroluje realizację letniego mechanicznego oczyszczania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i monitoruje czystość nawierzchni oczyszczanych ulic.

Oczyszczanie jezdni zimą

  • Zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta dotyczy ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, którymi kursuje komunikacja miejska ZTM.

  • ZOM decyduje o tym, żeby uruchomić działania związane z zapobieganiem i likwidacją śliskości na zarządzanych przez siebie jezdniach ulic m.st. Warszawy wówczas ,gdy warunki pogodowe lub stan nawierzchni jezdni stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Bardzo istotne są raporty o faktycznym stanie stołecznych ulic. Składają je służby kontrolne ZOM oraz firmy realizujące zimowe utrzymanie dróg. Takie meldunki napływają ponadto od przedstawicieli służb miejskich, tj.: Miejskiego Stanowiska Kierowania Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Drogowego ZDM, Służby Ruchu ZTM. Po analizie zebranych informacji oraz konsultacjach merytorycznych zapada decyzja o podjęciu lub zaniechaniu działań.

  • Zimowym oczyszczaniem zajmują się także właściciele nieruchomości, zarządcy i administratorzy, ZTM oraz urzędy dzielnic.

  • Kontrola zimowego oczyszczania mechanicznego: w pierwszej kolejności ocenia się, czy przy panujących w danej chwili zimowych warunkach pogodowych jezdnie nie są zbyt śliskie. Lokalizuje się także miejsca wymagające interwencji służb oczyszczania i sprawdza, czy ulice zostały posypane. Zauważone zagrożenia lub zanieczyszczenia są przekazywane za pośrednictwem Stanowiska Operacyjno-Decyzyjnego ZOM do usunięcia przez firmy wykonawcze pod nadzorem kontrolerów.

Dlaczego prace zmywarek i zamiatarek odbywają się w nocy?

Zamiatarki i zmywarki, aby osiągnąć zamierzony efekt utrzymują prędkość ok. 10 km/h. Prowadzenie prac w ciągu dnia przez poruszające się z niewielką szybkością pojazdy o dużych gabarytach, doprowadziłoby do utrudnień w ruchu. Z tego powodu oczyszczanie ulic odbywa się nocami.

Ścieżki rowerowe

Na początku 2022 roku miasto przystąpi do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na odśnieżanie dróg rowerowych.

Zamówienie publiczne obejmie odśnieżanie wybranych, głównych korytarzy dróg dla rowerów, a rozpoczęcie prac planowane jest w IV kwartale 2022 r.  Prace zimowego utrzymania dróg dla rowerów będą realizowane w ramach umów podpisanych z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W obecnym sezonie zimowym odśnieżanie dróg dla rowerów zlokalizowanych poza jezdnią wzdłuż dróg o kategorii dróg krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych nie jest realizowane z powodu braku możliwości wyasygnowania środków finansowych na ten cel z budżetu miasta.

Od 1 kwietnia 2022 roku zimowe i letnie oczyszczanie dróg dla rowerów zlokalizowanych poza jezdnią w pasach drogowych dróg krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych będzie realizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy. 

Najczęściej zadawane pytania

Jak często sprzątane są ulice?

To, jak często sprzątana jest ulica, ustala jej zarządca. Są minimalne wymagania, które wynikają z wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza oraz Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Odpowiadamy za czystość części ulic w mieście - 1300 km. Te drogi sprzątane są na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Zamiatarki i zmywarki wyjeżdżają każdej nocy. W kalendarzu na stronie www.zom.waw.pl można sprawdzić, kiedy sprzątana jest konkretna ulica.

Jak wygląda sprzątanie ulic w Warszawie?

Każdej nocy sprzątane są ulice w innej części miasta. Te prace odbywają się systematycznie i tylko w porze nocnej, co może oczywiście wpływać na komfort mieszkańców. Zamiatarki i zmywarki to duże, specjalistyczne pojazdy, które poruszają się z niedużą prędkością i generują większy hałas niż samochody osobowe. Sprzątanie ulic w ciągu dnia byłoby o wiele większą uciążliwością, dlatego odbywa się w nocy, kiedy w mieście nie ma dużego ruchu.

Kto sprząta ulice po wypadkach?

Wypadki i kolizje to codzienność w tak dużym mieście jak Warszawa. Na jezdniach zostają po nich elementy karoserii, rozbite szkło czy rozlane paliwo. To zagrożenie dla użytkowników dróg, dlatego tak ważne jest szybkie uporządkowanie jezdni. Na miejscu zdarzeń drogowych, obok Policji, Staży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego, stawia się także Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta. Jest ono w gotowości do działania przez 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni w roku. Oprócz pozostałości po wypadkach sprząta także plamy z płynów samochodowych oraz ładunki, które spadły z pojazdów. Działa również w czasie imprez sportowych, uroczystości czy manifestacji.

Kto odpowiada za sprzątanie ulic?

Najkrócej mówiąc – zarządca drogi. Organizujemy sprzątanie 1300 km dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Które to ulice, można sprawdzić w wyszukiwarce Kalendarz sprzątania na stronie www.zom.waw.pl, w której podane są również informacje o częstotliwości prowadzenia porządków. Za ulice gminne odpowiadają urzędy dzielnic, a za osiedlowe – zarządcy osiedli.

Co ze sprzątaniem torowisk tramwajowych?

Torowiska tramwajowe, ze względu na specyfikę tej części pasa drogowego i budowę, objęte są specjalnymi porządkami. Zamiatarki i zmywarki mogą wjechać na torowiska tylko w czasie nocnej przerwy w kursowaniu tramwajów. Trwa ona ok. 4 godzin. Torowiska, tak jak ulice, są czyszczone na mokro. Na tych torowiskach, na których nie mogą działać pojazdy – np. przy ul. Grochowskiej – do porządków przystępują ekipy z miotłami.

Kto sprząta chodniki?

Każdy chodnik ma swojego zarządcę. Organizujemy sprzątanie 3,4 mln m2 terenów dla pieszych, jest to część chodników czy tereny przystanków i kładki. Za te chodniki, które przylegają do nieruchomości, odpowiada jej zarządca. O czystość pozostałych dbają urzędy dzielnic, Zarząd Praskich Terenów PublicznychZarząd Terenów PublicznychZarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz zarządcy osiedli.

Chodniki, którymi się zajmujemy, są regularnie zamiatane – 40% z nich aż trzy razy w tygodniu. Najbardziej uczęszczane miejsca, jak węzły przesiadkowe czy część chodników w Śródmieściu, są zamiatane codziennie.

Na Krakowskim Przedmieściu i ul. Świętokrzyskiej o porządek na chodnikach dbają zarządcy nieruchomości, do których te chodniki przylegają. Jednak ze względu na reprezentacyjny charakter tych miejsc, wspieramy ich w sprzątaniu, które realizowane jest przy pomocy szorowarek, niedużych pojazdów, które dokładnie czyszczą nawierzchnię na mokro.

Jak sprzątane są przystanki autobusowe i tramwajowe?

Ponad 4 tys. przystanków autobusowych i tramwajowych jest objętych naszą opieką. Chodniki na przystankach są regularnie zamiatane, a wiaty czyszczone wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby bieżące porządki robią grupy interwencyjnego sprzątania, które usuwają z przystanków nielegalne ogłoszenia i pseudograffiti, a także zaśmiecenia.

Zajmujemy się także pętlami komunikacji miejskiej i opiekuje się znajdującą na nich zielenią miejską. Jesteśmy też inicjatorem dekorowania pętli roślinami sezonowymi. Kwiatowe kompozycje mają wśród pasażerów bardzo pozytywne recenzje.

Ile koszy na śmieci jest w Warszawie?

Szacujemy, że w Warszawie jest ok. 27 tys. ulicznych koszy na śmieci. Mają różnych zarządców, którzy odpowiadają za ich opróżnianie, a także stan techniczny i estetykę. Zajmujemy się 12 tys. koszy, połowa z nich stoi na przystankach komunikacji miejskiej, a pozostałe na chodnikach i przy przejściach dla pieszych.

Jak często są opróżniane kosze na śmieci?

Śmieci z koszy usuwane są codziennie. Mowa o 12 tys. koszy, za które odpowiadamy. Są kosze, które ekipy porządkowe opróżniają nawet 5 razy w ciągu doby, to np. te na najbardziej popularnych przystankach. Tu liczby robią wrażenie – w zeszłym roku śmieci z koszy ulicznych zostały wybrane 6,6 mln razy.

Dbamy nie tylko o opróżnianie, ale i o estetykę koszy. Są one regularnie czyszczone, także z pseudograffiti. W tym roku z bazgrołów umytyliśmy już ok. 400 koszy.

Gdzie można zgłosić zaśmiecenie, uszkodzoną wiatę, pomazany kosz?

Wszystkie uwagi, ale też i pomysły i wnioski dotyczące czystości i porządku w mieście, warto zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, bo przecież czysta Warszawa, to wspólna sprawa. Można to zrobić przez stronę internetową, czat, telefon i aplikację. To najlepsze miejsce do szybkiego zgłoszenia nieprawidłowości, interwencje są przekazywane od razu do właściwego zarządcy terenu.

Dane teleadresowe

Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
tel.: 22 277 04 00
email: zom@zom.waw.pl 

poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

Sekretariat:
tel.: 22 277 04 70, 22 277 04 99
fax: 22 628 26 74

Nie znalazłeś informacji?