null Opis funkcji aplikacji mobilnej Warszawa 19115

I. Warszawski System Powiadomień (WSP)

1. Użytkownik samodzielnie decyduje o wyborze kategorii i obszarze dotyczącym komunikatów, o których ma być informowany.

2. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć Powiadomienia Push i zarządzać rodzajami otrzymywanych powiadomień wybierając opcję  „ZAPISZ”.

3. Powiadomienia Push z kategorii ostrzeżeń o lokalnych zagrożeniach nie podlegają osobistemu wyborowi  Użytkownika i w przypadku wystąpienia zagrożenia wysyłane są automatycznie do wszystkich Użytkowników Aplikacji.

4. Pobierając i instalując Aplikację Użytkownik akceptuje fakt otrzymywania komunikatów, o których mowa w ust. 3.

II. Harmonogram wywozu odpadów

1. Użytkownik korzystający z Aplikacji może poprzez zakładkę „harmonogram wywozu odpadów” sprawdzić, po wybranym przez siebie adresie, terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

2. W zakładce „Harmonogram wywozu” znajdują się także informacje dotyczące zasad sortowania odpadów oraz wyszukiwarka odpadów.

3. Wyszukiwarka odpadów prezentowana jest także na ekranie w formie osobnej usługi.

4. Użytkownik może samodzielnie  ustawić przypomnienia o  terminach odbioru odpadów. Przypomnienia można ustawić dla jednej, kliku lub wszystkich frakcji odpadów:  ustawić przypomnienie na wybraną godzinę, dla jednego lub wielu adresów oraz  zaplanować przypomnienie z jedno, dwu lub trzydniowym wyprzedzeniem.

III. Mapa zgłoszeń

Użytkownik może samodzielnie sprawdzić na mapie problemy zgłoszone przez innych Użytkowników Aplikacji. Na mapie wyświetla się kategoria, adres oraz nazwa procesu interwencyjnego.

IV. Budżet Obywatelski

Użytkownik korzystający z Aplikacji może poprzez zakładkę „Budżet Obywatelski”, sprawdzić na mapie projekty zgłaszane w ramach akcji, które już powstały lub są aktualnie realizowane. Funkcjonalność ułatwia poznanie projektów realizowanych w okolicy.

V. Posadź drzewo

1. Zakładka „Posadź drzewo” umożliwia Użytkownikowi wskazanie na aktywnej mapie m. st. Warszawy punktu, w którym powinno zostać zasadzone drzewo. Propozycja jest automatycznie kierowana do jednostki zarządzającej zielenią miejską, gdzie następuje analiza zgłoszeń i projektowanie nasadzeń.

2. Wskazanie miejsca nasadzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy Użytkownik fizycznie znajduje się w wybranym przez siebie lokalizacji. Miejsce to zostanie wstępnie zweryfikowane pod kątem możliwości nasadzenia.

3. Warunkiem przesłania propozycji nasadzenia jest podanie danych osobowych, o których mowa w §3 ust. 4 Regulaminu.

VI .Indeks Jakości Powietrza

Za pomocą zakładki Indeks Jakości Powietrza, można poznać stan jego jakości w Warszawie. Na mapie , w zaznaczonych punktach dostępne są szczegółowe  pomiary wraz z zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia.

VII.  Toalety

Zakładka Toalety umożliwia znalezienie  ogólnodostępnych  toalet w Warszawie.  Na mapie zaznaczone zostały  toalety publiczne stacjonarne i przenośne, toalety w obiektach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych udostępnione dla wszystkich  mieszkańców.  W aplikacji Użytkownik może  sprawdzić  trasę, czas dojścia lub dojazdu z wybranego przez siebie miejsca.  Każda toaleta posiada metryczkę opisową informującą m.in. o godzinach otwarcia oraz o dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VIII.  Parkingi

W zakładce Parkingi można sprawdzić  lokalizację i dostępność miejsc parkingowych,  innych niż miejsca wyznaczone w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ( SPPN). Na mapie można  wyznaczyć  trasę  i czas dojazdu z wybranego przez siebie  miejsca.  Każdy parking  posiada metryczkę opisową informującą m.in. o ogólnej  liczbie i rodzaju miejsc parkingowych, liczbie wolnych miejsc, cennikach, dodatkowych usługach.

IX . Zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów

Aplikacja umożliwia dokonanie zgłoszenia dotyczącego źle zaparkowanych pojazdów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgłoszenie zainicjuje czynności Straży Miejskiej m. st. Warszawy  - w zależności od faktycznych potrzeb zostanie niezwłocznie podjęta interwencja lub też informacja będzie weryfikowana. W toku sprawdzania Straż Miejska będzie ustalać, czy zdarzenie, o którym przekazano informację, wyczerpuje znamiona wykroczenia. W zależności od wyniku tych ustaleń będą podejmowane dalsze działania. Należy pamiętać, że organ uprawniony do prowadzenia postepowania w sprawie o wykroczenie prowadzi czynności wyjaśniające z urzędu bez względu na wolę czy świadomość  prawną zgłaszającego.

Trzeba wiedzieć, że w sytuacji, gdy ustalony sprawca zaneguje popełnienie wykroczenia lub zebrany materiał dowodowy będzie budził wątpliwości zgłaszający Użytkownik może zostać wezwany i przesłuchany do protokołu w charakterze świadka.

https://www.strazmiejska.waw.pl/mieszkancy/najcz%C4%99stsze-pytania-do-stra%C5%BCy-miejskiej.html

POUCZENIE:

USTAWA Z DNIA 20 MAJA 1971 R. KODEKS WYKROCZEŃ (T.J. DZ. U. Z 2019 R. POZ. 821 Z PÓŹN. ZM.).

ART.  66.  [WYWOŁANIE FAŁSZYWEGO ALARMU]

§1. KTO:

1) CHCĄC WYWOŁAĆ NIEPOTRZEBNĄ CZYNNOŚĆ, FAŁSZYWĄ INFORMACJĄ LUB W INNY SPOSÓB WPROWADZA W BŁĄD INSTYTUCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ALBO ORGAN OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO LUB ZDROWIA - PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY DO 1500 ZŁ.

§2. JEŻELI WYKROCZENIE SPOWODOWAŁO NIEPOTRZEBNĄ CZYNNOŚĆ, MOŻNA ORZEC NAWIĄZKĘ DO WYSOKOŚCI 1000 ZŁ.

X. Ocena obsługi             

  1. Użytkownik ma możliwość oceny obsługi  i realizację zgłoszeń korzystając z trójstopniowego systemu oceny. W przypadku dokonania oceny negatywnej, istnieje możliwość  reklamacji realizacji zgłoszenia
  2. Data do której możliwe jest zgłoszenie reklamacji , pokazuje się automatycznie przy wyborze tej funkcji.