null Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Wykaz ulg i wymaganych dokumentów jest na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na mocy ustaw szczególnych

Posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 r. poz. 1799).

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1258), w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193).

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz.153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.).

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów od dnia 25 grudnia 2019 r.

  1. Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej.

  2. Osoby, które ukończyły 26 rok życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu na podstawie orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność lub ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz zawierającej symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

UCHWAŁA NR XXIII/666/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2019 r

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów od dnia 29 czerwca 2019 r.

  1. Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

  2. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  3. Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kodowanie bezpłatnych uprawnień na WKM

Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów (otwiera nowe okno).

Wgranie uprawnień nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Konieczne jest wypisanie wniosku oraz okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?