null Parkowanie - usuwanie pojazdów

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Zarząd Dróg Miejskich usuwa (odholowuje) pojazdy tylko na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione do tego podmioty – straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Pojazdy są usuwane na podstawie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku podejrzenia, że usunięto Państwu pojazd, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską m.st. Warszawy w celu ustalenia, czy rzeczywiście tak się stało i na jakiej podstawie. Od tego zależy dalsze postępowanie.

Telefon do straży miejskiej – 986 (całodobowy)

POJAZD ZOSTAŁ USUNIĘTY. CO DALEJ?

Odholowanie pojazdu odbyło się na podstawie jednego z dwóch artykułów ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. POJAZDY USUNIĘTE W TRYBIE ART. 130A

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 130a, właściciel powiadamiany jest o tym pisemnie przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia (straż miejska, policja). Po otrzymaniu informacji o usunięciu pojazdu należy zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia (oddział terenowy straży miejskiej, komisariat policji itp.) po zezwolenie na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane przepisami).

Następnie z zezwoleniem na odbiór pojazdu należy udać się na parking wskazany przez straż miejską lub policję i odebrać pojazd.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 130a można uzyskać w Wydziale Windykacji w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów:

Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właścicielu pojazdu jest zobowiązany uiścić opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a jej wysokość jest określona w uchwale Rady m.st. Warszawyotwiera się w nowej karcie. Wysokość należności zostanie również wskazana w dokumencie przesłanym do właściciela pojazdu.

W związku z wygaśnięciem z dniem 13.09.2019 r., na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2018 roku (sygn. akt K 6/17), przepisów art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w zakresie w jakim odnoszą się do uzależnienia wydania pojazdu od uiszczenia opłaty) przy odbiorze pojazdu nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a)

Wysokość opłat na rok 2023 określa Uchwała nr LXX/2302/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9751) (plik PDF)otwiera się w nowej karcie.

Wpłaty można dokonać:

  • na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 34 1030 1508 0000 0005 5005 9006 w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”

WAŻNE

Należność z tytułu usunięcia pojazdu należy wpłacać tylko w sposób wskazany powyżej. Nie dokonujemy opłat na parkingu strzeżonym.

Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy, nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent m.st. Warszawy wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ustalone i nałożone na właściciela, wszystkich współwłaścicieli i użytkowników w decyzji administracyjnej.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów nieodebranych w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie art. 130a można uzyskać w Wydziale Parkowania w dni robocze w godz. 8.00-14.00 pod numerami telefonów:

2. POJAZDY USUNIĘTE W TRYBIE ART. 50A

Dyspozycję usunięcia wydają uprawnione do tego podmioty – straż miejska lub policja.

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 50a, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez Zarząd Dróg Miejskich. Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (podstawa prawna).

Informacji o usunięciu pojazdu i miejscu jego przechowywania udziela straż miejska (tel. 986 – całodobowo) lub pracownicy ZDM (tel. 22 55 89 261 – w dni robocze w godzinach 8.00-14.00).

W sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 50a należy się kontaktować z Wydziałem Parkowania w dni robocze w godz. 8.00-14.00 pod numerem telefonu 22 55 89 261.

Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie na parkingu:

  • dokumentu tożsamości;
  • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji).

Właściciel/posiadacz pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu. Informacja o wysokości kosztów będzie wskazana w zawiadomieniu o usunięciu pojazdu wysłanym do właściciela. Można ją również uzyskać telefonicznie, pod numerem telefonu 22 55 89 261 – w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.

Wpłaty można dokonać:

na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1508 0000 0005 5005 9126 

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”

Skutki nieodebrania pojazdu:

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy (m.st. Warszawa) z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.

3. ODWOŁANIA

1. Zastrzeżenia dotyczące zasadności usunięcia pojazdu powinny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały – Straż Miejska lub Policja.

Straż Miejska m.st. Warszawa
ul. Młynarska 43/45
00-170 Warszawa
tel. 22 598 68 00

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel. 22 603 66 26

2. Zastrzeżenia dotyczące należności finansowych związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Zarządu Dróg Miejskich.

  • Mailowo na adres kancelaria@zdm.waw.pl (korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko nadawcy oraz jego dokładny adres. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty). Maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.

  • Pisemnie na adres:

Zarząd Dróg Miejskich
Wydział Kontroli Pasa Drogowego
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Nie znalazłeś informacji?